85vyrocie.cvtisr.sk

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo chápeme ako majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej činnosti ľudského myslenia. Duševné vlastníctvo rozdeľujeme na priemyselné vlastníctvo a autorské právo a práva s ním súvisiace.

Priemyselné vlastníctvo zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Zaraďujeme tu patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenie výrobkov, topografie polovodičových prvkov, dodatkové ochranné osvedčenie a šľachtiteľské osvedčenia.

Autorské právo a práva s ním súvisiace možno rozdeliť na práva k dielam, práva súvisiace s autorským právom, počítačové programy a databázy.

Hodnota duševného vlastníctva závisí najmä od miery následného využitia a prínosu pre jedinca, spoločnosť a schopnosti vyvolania tvorby ďalších produktov. Chránené duševné vlastníctvo môže byť predmetom transferu technológií.

Ďalšie termíny z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií nájdete v slovníku pojmov na Národnom portáli transferu technológií – NPTT. 

Posledný update stránky: 2018-03-16 11:06