Knihovnícke odborné minimum

Jesenný termín kurzu 2017 je plne obsadený nové

Rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM) je určený pre osoby pracujúce, alebo so záujmom pracovať v knižniciach a informačných centrách, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania. Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane záverečnej skúšky, získajú o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku.

Kurz je akreditovaný MŠ SR od r. 1991. Akreditácia bola pravidelne obnovovaná. Dňa 25. 2. 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo kurzu Knihovnícke odborné minimum akreditáciu pod číslom 0484/2016/8/1 na dobu 5 rokov.

Viac:

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Učebné osnovy: Projekt vzdelávacieho programu Knihovnícke odborné minimum

Požadované vstupné vzdelanie: maturita.

Prezenčná časť kurzu trvá 10 pracovných dní formou prednášok v rozsahu 42 hodín teoretického vzdelávania a 34 hodín praktických cvičení v čase od 8.00 do 16.00 hod. K preberaným témam budú mať účastníci kurzu k dispozícii materiály a potrebné informácie v tlačenej i elektronickej podobe.

Záverečná skúška sa skladá z písomnej práce a písomnej skúšky. Počas individuálneho štúdia sú účastníkom k dispozícií odborné konzultácie.

Účastnícky poplatok: 150,00 s DPH

  • Kurz: 130,00 € s DPH – hradí sa po potvrdení zaradenia prihlášky organizátorom kurzu
  • Storno poplatok: 20% zo zaplateného poplatku v prípade, ak účastník neoznámi svoju neúčasť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu.
  • Skúšky: 20,00 € s DPH - hradí sa najneskôr 14 dní pred termínom skúšok

Ubytovanie a strava nie je zahrnutá v účastníckom poplatku. Tieto položky si platia účastníci individuálne,
prípadne vysielajúca organizácia.

Možnosti ubytovania

Kam na obed

Odborný garant:       Mgr. Jana Kasáková, PhD.

Organizačný garant: Mgr. Mária Vajgelová

 

Kontakt: doskol@cvtisr.sk

 
KOM
Posledný update stránky: 2017-05-26 15:16