Profil verejného obstarávateľa

Súťaž návrhov - Tvorba dokumentárnych filmov a reklamných animovaných šotov - súťažné podmienky (uverejnené 4.2.2014)

Výzva na prieskum trhu - Vytvorenie návrhu a autorskej realizácie programu typu interaktívnej výstavy (uverejnené dňa 14. 7. 2013)

Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci - otváranie ponúk časť Ostatné

Tvorba propagačných filmov - súťaž návrhov - otváranie časti ponúk Doklady

Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci - Informácia podľa § 139 ods. 9 písm. c) zákona

Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci - otváranie ponúk časť Kritériá

Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci - Informácia podľa § 139 ods. 9 písm. d) zákona

Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci - Informácia podľa § 139 ods. 9 písm. e) zákona

Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci - výsledok vyhodnotenia ponúk

Tvorba propagačných filmov - Informácia podľa § 139 ods. 9 písm. b) zákona

Zákazka s nízkou hodnotou - Právne služby - zverejnené 02.07.2013

Výzva na prieskum trhu – Prehľadová štúdia výskumno-vývojových kompetencií vysokých škôl a vedeckých pracovísk vo vybraných odboroch vedy a techniky (uverejnené 31.07.2014)

Dodávka programového vybavenia na spracovanie a hĺbkovú analýzu dát z rôznych zdrojov - otváranie ponúk časť Ostatné

Tvorba propagačných filmov – súťaž návrhov (uverejnené dňa 16. 7. 2013)
– otváranie časti ponúk Návrhy_Kritériá – 18. 7. 2013

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH - Vytvorenie a uvedenie do činnosti dielo Operačný plán (OP) pre virtuálne centrum vedy SCHOLA LUDUS online v súlade s nadnárodným projektom SEE Science - zverejnené 01.08.2013

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH - Prieskum verejnej mienky – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku (uverejnené dňa 07.08.2013)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH - Odborné poradenstvo pri implementácii interných smerníc (uverejnené 12.08.2013)

Dodávka a inštalácia APV – univerzálny vyhľadávací nástroj vedeckých dát v heterogénnom prostredí - otváranie ponúk Ostatné (zverejnené 16.8.2013, čas: 8:45 hod.)

Aplikačné programové vybavenie pre ukladanie, sprístupňovanie, archiváciu a vyhľadávanie dát - otváranie ponúk Ostatné (uverejnené 16.8.2013)

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie časti ponúk „Kritéria“ – Zabezpečenie časti popularizačného podujatia zameraného na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku“ (uverejnené dňa 26. 8. 2013)

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie časti ponúk „Ostatné“ – Zabezpečenie časti popularizačného podujatia zameraného na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku“ (uverejnené dňa 26. 8. 2013)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH – PR článok na prezentáciu projektu v tlačenom periodiku (uverejnené dňa 3. 9. 2013)

Výzva na predkladanie ponúk poistenie majetku – zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) - príloha č. 1, príloha č. 2 (uverejnené dňa 16. 9. 2013)

Informácia o vyhodnotení súťažných návrhov (uverejnené dňa 18. 9. 2013)

Výzva na predkladanie ponúk na softvérové riešenia na vyhľadávanie a analýzu dokumentov priemyselného vlastníctva – zákazka podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. (uverejnené dňa 25.9.2013)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH - Právne a ekonomické poradenstvo (uverejnené dňa 04.10.2013)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH - Organizačné zabezpečenie podujatí CVTI SR (uverejnené dňa 09.10.2013)

Dodávka APV na spracovanie  a hĺbkovú analýzu dát z rôznych zdrojov - otváranie ponúk časť Kritériá (uverejnené dňa 24.10.2013)

Aplikačné programové vybavenie pre ukladanie, sprístupňovanie, archiváciu a vyhľadávanie dát - otváranie ponúk časť Kritériá (uverejnené dňa 29.10.2013)

Informácia o vyhodnotení ponúk zn. 16974-DES (uverejnené 05.11.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby vo verejnom obstarávaní - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. (uverejnené 06.11.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - grafický softvér - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. (uverejnené 13.11.2013)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Dodávka APV na spracovanie a hĺbkovú analýzu dát z rôznych zdrojov (uverejnené dňa 19.11.2013) 

Infomácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - APV pre správu, ukladanie, sprístpňovanie, archiváciu, a vyhľadávanie dát (uverejnené 22.11.2013)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH – Prekladateľské služby (uverejnené 03.12.2013)

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie ponúk časť "Ostatné" - Dodávka informačného a komunikačného systému pre evidenciu a správu projektov transferu technológií v akademickom prostredí SR podľa krokov realizovaných v procese transferu technológií (uverejnené 09.12.2013)

Súťažné podklady - Vedecké softvéry umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov (uverejnené 09.12.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. Vypracovanie vzorových interných smerníc o ochrane a komercializácii duševného vlastníctva aplikovateľných v procese transferu technológií v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK (uverejnené 10.12.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - hardvér - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. (uverejnené 10.12.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zimná údržba - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. (uverejnené 11.12.2013)

Informácia o zadaní zákazky – prenájom priestorov pre Centrum vedy (uverejnené 16.12.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku do 20 tis. eur bez DPH – Zabezpečenie podujatia Horizont 2020 – Connections (uverejnené 16.12.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodanie reklamných predmetov pre potreby národných a medzinárodných projektov (uverejnené 16.12.2013)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozšírenie audiovizuálnych zariadení v priestoroch CVTI SR (uverejnené 20.12.2013)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Vedecké softvéry umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov (uverejnené 07.01.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Propagácia podujatia Veda v Centre - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. (uverejnené 08.01.2014)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Operatívny lízing (dlhodobý prenájom) dopravných prostriedkov (uverejnené 08.01.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Príprava a realizácia malého programu pre 4 festival vedy - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z .z. (uverejnené 10.01.2014)

Súťažné podmienky - Vedecko-popularizačné multimediálne programy (uverejnené 10.01.2014)

Súťažné podmienky - Návrh a riešenie Centra vedy, ako zážitkového vedeckého parku (uverejnené 10.1.2014)

Oznámenie o súťaži návrhov (uverejnené 11.01.2014)

Oznámenie o vyhlásení súťaži návrhov (uverejnené 11.01.2014)

Dodávka informačného a komunikačného systému pre evidenciu a správu projektov transferu technológií v akademickom prostredí SR podľa krokov realizovaných v procese transferu technológií - otváranie ponúk časť "Kritériá" (uverejnené 20.01.2014)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH – Služby informačných technológií (uverejnené 22.01.2014)

Dodávka a inštalácia APV – univerzálny vyhľadávací nástroj vedeckých dát v heterogénnom prostredí - otváranie ponúk časť - "Kritériá" (uverejnené 28.01.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zabezpečenie spoločenskej večere pre účastníkov mítingu OESD INES LSO, zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. (uverejnené 03.02.2014)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., časť kritériá - Vedecké softvéry umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov (uverejnené 03.02.2014)

Súťažné podmienky - Návrh a riešenie Centra vedy, ako zážitkového vedeckého parku - vysvetlenie k súťažným podmienkam 1 (oznámenie 245 – MNA, Vestník č.7/2014 z 11.1.2014) (uverejnené 06.2.2014)

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk - 19005-WYT, VVO 231/2013 z 26.11.2013 (uverejnené 06.02.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - osobné motorové vozidlo - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. (uverejnené 12.02.2014)

Súťažné podmienky - Návrh a riešenie Centra vedy, ako zážitkového vedeckého parku - vysvetlenie k súťažným podmienkam - doplnenie (oznámenie 245 – MNA, Vestník č.7/2014 z 11.1.2014) (uverejnené 14.2.2014)

Dodávka a inštalácia APV – univerzálny vyhľadávací nástroj vedeckých dát v heterogénnom prostredí - informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (uverejnené 19.02.2014)

Informácia o zrušení zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (uverejnené 07.03.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní – zákazka podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní (uverejnené 19.03.2014)

Výsledky súťaže návrhov - Návrh a riešenie Centra vedy, ako zážitkového vedeckého parku (uverejnené 21.03.2014)

Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk – Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní – zákazka podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní (uverejnené 24.03.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. Rozšírenie funkcionality systému na zadávanie a správu požiadaviek na expertné podporné služby v procese transferu technológií ako súčasti Národného portálu pre transfer technológií v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. (uverejnené 25.3.2014)

Vypracovanie vzorových zmlúv využiteľných v procese transferu technológií (uverejnené 26.5.2014)

Zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH – Služby spojené so zabezpečením účasti na medzinárodnom podujatí v oblasti „life sciences“ (uverejnené 02.09.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní – zákazka podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Posledný update stránky: 2016-06-13 11:57