Vysokoškoláci do praxe

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS KÓD: 26110230120

KÓD VÝZVY: OPV/K/NP/2013-5

NÁZOV OPERAČNÉHO PROGRAMU: Operačný program Vzdelávanie

CIEĽ: Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoja aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri racionalizácii a skvalitnení existujúcich študijných odborov a programov vysokých škôl a pri procese výučby; a zvýšením zapájania vysokých škôl do medzinárodnej spolupráce.

ŠPECIFICKÉ CIELE:

a) Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov vysokých škôl vrátane podpory kariérového poradenstva

b) Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti – Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

c) Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti – Podpora aktívnej spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby

d) Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti – Zvýšenie zapojenia vysokých škôl a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií

HLAVNÉ AKTIVITY:

1.1 Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou

1.2 Aktívne vytváranie sietí spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry

1.3 Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných odboroch

1.4 Popularizácia štúdia v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou

MIESTO REALIZÁCIE: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický

kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

TRVANIE PROJEKTU: od 01.06.2013 do 30.11.2015

VÝŠKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: 17 072 300,09 EUR

KONTAKTNÉ ÚDAJE: 

www.vysokoskolacidopraxe.sk

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:11