NITT SK

Logo projektu NITT SK 

http://nitt.cvtisr.sk 

Národný projekt
Operačný program:   Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky:   8 234 571,17 €
Realizácia: jún 2010 – december 2014
predĺžená do 30. novembra 2015

Strategický cieľ projektu NITT SK

Vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Špecifický cieľ 1
Vybudovanie Centra transferu technológií pri CVTI SR s cieľom zabezpečiť systémovú podporu transferu technológií na národnej úrovni. 

Špecifický cieľ 2  
Podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií prostredníctvom využívania existujúcich kapacít a zdrojov IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj. 

Špecifický cieľ 3  
Zefektívnenie transferu technológií a vedeckých poznatkov  do  hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom propagácie vedy.

Kontakt na administratívny, riadiaci personál projektu a na odborných pracovníkov projektu NITT SK.

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50