NISPEZ III

Národný projekt
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky: 2 783 239,50 €
Realizácia:  10/2015 - 12/2015

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom národného projektu NISPEZ III, spoločne s národným projektom NISPEZ II, bolo  ešte v tomto programovacom období zabezpečenie prístupu k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým EIZ od renomovaných vydavateľov pre špičkové organizácie výskumu a vývoja na Slovensku a dofinancovanie vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II.

 

Špecifický cieľ projektu

Zabezpečenie informačnej podpory špičkových pracovísk výskumu a vývoja na  Slovensku

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III) priamo nadväzuje na národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II), prostredníctvom ktorého bolo realizované  centralizované riešenie pre zabezpečenie prístupov k širokému portfóliu zahraničných e-zdrojov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

Národný projekt NISPEZ III bol implementovaný prostredníctvom jednej aktivity, ktorá priamo nadväzovala na činnosti realizované v národnom projekte NISPEZ a NISPEZ II, pričom aktivity všetkých projektov sú navzájom komplementárne so silným synergickým efektom.

Portfólio zahraničných e-zdrojov sprístupňovaných sa v rámci projektu NISPEZ II sa vďaka národného projektu NISPEZ III rozšírilo aj o nový prístup do elektronických informačných zdrojov SciVal a e-Books Science Direct na základe priamej požiadavky najvýznamnejších predstaviteľov vedeckej komunity na Slovensku.

  

Aktivita 1.1

Centralizovaný nákup prístupov k  databázovým kolekciám pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku a dofinancovanie už zazmluvnených prístupov v rámci národného projektu NISPEZ II vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

 

Ťažiskovým cieľom aktivity 1.1 bolo zabezpečenie prístupov k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým EIZ od renomovaných vydavateľov pre špičkové organizácie výskumu a vývoja na Slovensku ako aj dofinancovanie vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II (ProQuest, SpringerLink, Scopus, Science Direct). V rámci prierezových aktivít boli realizované činnosti spoločné pre ostatné podaktivity súvisiace najmä so zabezpečením efektívneho využívania relevantných informačných zdrojov.

  

Doba realizácie aktivity:
10/2015 – 12/2015

Informácie o projekte NISPEZ III sú dostupné aj webovej stránke:

http://nispez2.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/informacia-o-projekte-nispez-iii.html?page_id=1334

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50