Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“, (ďalej MVP na ZŠ) pozostával z dvoch zrkadlových národných projektov:

MVP na ZŠ cieľ Konvergencia:

ITMS KÓD: 26110130573/26110130083

MIESTO REALIZÁCIE: celé územie Slovenska okrem BSK

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 32 395 334,86 eur

MVP na ZŠ cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť:

ITMS KÓD: 26110130041/26110130013

MIESTO REALIZÁCIE: BSK

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 681 952,20 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Vzdelávanie

KÓD PRIAMEHO ZADANIA: OPV/K/RKZ/NP/2008-3

CIELE OPATRENÍ 1.1/4.1

Uskutočnenie obsahovej prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby, príprava absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

ŠPECIFICKÉ CIELE OPATRENÍ 1.1./4.1

Orientácia prípravy a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných    na premenu tradičnej školy na modernú.

Inovácia obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

HLAVNÉ AKTIVITY

1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania - príprava moderného digitálneho obsahu pre vzdelávanie učiteľov ZŠ pre nové kompetencie práce a experimentálne overenie e-obsahu pre štátny program vzdelávania pre 10 predmetov.

1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania - vytvorenie metodických učebníc pre vzdelávanie učiteľov s modelmi využívania IKT vo vyučovaní nového štátneho vzdelávacieho programu.

2.1. Vzdelávanie učiteľov v oblasti  modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT – príprava a realizácia školenia pilotných učiteľov základných škôl pre nové kompetencie práce v Modernej škole s podporou IKT.

TRVANIE PROJEKTOV: 1.12.2008 - 30.11.2013

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:12