Základné informácie

Národný projekt

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje:
Celkové oprávnené výdavky: 3 499 359,63
Realizácia: január 2016 – december 2023
Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Popis projektu: Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. ERA sa zároveň stáva čoraz viac komplexnejšou štruktúrou a vyžaduje si väčšie zapojenie členských krajín. Možnosti, ktoré poskytuje, sú pomerne široké, čo prináša problémy v zorientovaní sa v jednotlivých podporných schémach. Aktívne a plnohodnotné zapojenie sa do ERA si vyžaduje implementáciu opatrení vo viacerých oblastiach: 1. Podpora vytvárania strategických partnerstiev so zahraničnými inštitúciami. 2. Propagácia slovenskej vedy na európskej úrovni a podpora účasti výskumníkov a  inovátorov v európskych projektoch. 3. Vyššia integrácia slovenského výskumu do spoločných európskych aktivít (napr. ERA-NET Cofund, JPIs). 4. Využívanie synergií medzi európskymi nástrojmi na podporu výskumu a inovácií - rámcové programy EÚ, COSME, Erasmus+ a pod. a európskymi investičnými a štrukturálnymi fondmi. 5. Zvýšenie miery využívania všetkých nástrojov, ktoré EÚ poskytuje na financovanie výskumu a inovácií (napr. risk finance, EFSI, Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti). Zámer národného projektu reflektuje tieto výzvy vo svojich aktivitách.

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch. Plánovaným výsledkom aktivít bude (i) zvýšená participácia Slovenska v európskom výskumnom priestore; (ii) vyšší počet projektov medzinárodnej spolupráce; (iii) lepšie využívanie národnej výskumnej infraštruktúry; (iv) zvýšenie excelentnosti slovenského výskumu; (v) zvýšené povedomie o slovenskom výskume a inováciách v zahraničí. Projekt zlepší kvalitu poskytovaných informácií a služieb pre výskumníkov v rámci ERA v prioritných oblastiach definovaných v stratégii RIS3 SK. Strategickým cieľom národného projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont 2020 a nadchádzajúceho 9.rámcového programu.

Cieľom národného projektu je prostredníctvom siete podporných štruktúr pre program Horizont 2020 (národní delegáti a národné kontaktné body) vytvoriť a koordinovať manažment medzinárodných sietí, ktorých výsledkom bude zvýšenie účasti všetkých typov slovenských výskumných inštitúcií v rámci medzinárodných výskumných konzorcií v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Medzi hlavné nástroje na napĺňanie cieľov projektu patrí organizovanie podujatí na Slovensku a v zahraničí. Podpora bude poskytovaná všetkým typom udalostí (informačné dni, match-making podujatia, semináre, workshopy a pod.) a súvisiacim aktivitám s cieľom zvýšiť participáciu slovenských výskumných inštitúcií a podnikov v európskom výskumnom priestore. Podporované budú aj podujatia organizované prostredníctvom SLORD aktivít v Bruseli, najmä podujatia zamerané na integráciu slovenských výskumných inštitúcií do konzorcií s vysokou šancou uspieť v projektoch Horizont 2020 a 9. rámcovom programe. Projektové aktivity budú orientované na zvyšovanie informovanosti a propagácie slovenského výskumu v európskom výskumnom priestore. Cieľom tejto informačnej a propagačnej aktivity je zlepšiť informovanosť odbornej verejnosti (výskumné komunity, podniky, mimovládne organizácie) a širokej verejnosti SR o európskom výskumnom priestore, o jeho iniciatívach a najdôležitejších projektoch a taktiež informovať o dôležitosti existencie európskeho výskumného priestoru a o dôležitosti intenzívneho angažovania Slovenska v tomto priestore. Slovenská verejnosť má malé vedomosti o európskom výskumnom priestore a jeho benefitoch pre Slovensko a cieľom národného projektu je zlepšiť túto situáciu. Aktivity budú taktiež zahŕňať poskytovanie informácií členským štátom EÚ o výskume a vývoji na Slovensku (vedecké tímy na najvyššej úrovni, dôležité vedecké inštitúcie, úspešné projekty) na účely vzniku medzinárodných partnerstiev.

V záujme dosiahnutia uvedených cieľov a plánovaných efektov boli zadefinované 2 hlavné aktivity projektu:


  • Aktivita 1: Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov v projektoch medzinárodnej spolupráce

Aktivita bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich podaktivít:

1.1 Služba špecializovanej formy konzultácií a mentoringu pri príprave projektov.

1.2 Zmapovanie a vytvorenie siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí (alumni).

1.3 Špecializovaná webová stránka pre európsky výskumný priestor (ERA) a edičná činnosť.

1.4 Tvorba štatistík a analýz výkonnosti slovenského výskumu a participácie SR v ERA.

1.5 Tréning a podpora siete univerzitných kontaktných bodov (UNIKO).

1.6 Národné a medzinárodné podujatia ako konferencie, workshopy, brokerage eventy a semináre.


  • Aktivita 2: Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu v európskom výskumnom priestore

Aktivita bude implementovaná prostredníctvom 5 podaktivít:

2.1 Podpora zapájania sa do medzinárodných projektov a podpora pri ich implementácii.

2.2 Informovanie a školenia.

2.3 Prezentácia a popularizácia slovenského výskumu a inovácií.

2.4 Prevádzka kancelárie SLORD v Bruseli (prierezová aktivita).

2.5 Modernizácia webstránky SLORD a integrácia s portálom ERA.


Projekt SK4ERA sa realizuje prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie a je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF).


Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

anna.krivjanska@cvtisr.sk 

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50