Tour de ERA


Podujatia Tour de ERA úspešne v cieli 


      
              

 

O PODUJATÍ TOUR DE ERA

Tour de ERA je aktivitou Centra vedecko-technických informácií SR, iniciovanou národným projektom SK4ERA. Pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách – Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava. Témy podujatí v rámci Horizontu 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest. V Žiline je to inteligentná, ekologická a integrovaná doprava; v Banskej Bystrici je témou Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť; v Košiciach nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti; v Nitre potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti; a v Bratislave bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch,  opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

CIEĽ PODUJATÍ

Podujatia s názvom Tour de ERA by mali zúčastneným (potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom) v 1. deň – teoretickej časti pomôcť zorientovať sa v programoch ERA (európskeho výskumného priestoru) so zreteľom na Horizont 2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov. V 2. deň – praktickej časti je pre účastníkov prichystaný workshop, kde s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Zúčastnení tak po tomto 2-dňovom podujatí budú môcť nadobudnúť poznatky, ktoré by mali prispieť k úspešnému etablovaniu sa slovenských vedcov (žiadateľov o projekty) v Európskom výskumnom priestore.

KONCEPT PODUJATÍ

Podujatie pozostáva z 2 dní:

Deň 1:

Doobedie: Prezentácia programov v rámci ERA - ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF (predstavenie programu, aktuálne výzvy, hostia, success stories)

Poobedie: Horizont 2020 a Horizon Europe – tematické semináre s aktuálnymi výzvami

Deň 2:

Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“  

 

TÉMY V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH  
ŽILINA / 26. 3. 2019

Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Smerovanie a stratégia programovej oblasti (delegát)

Pracovný program do roku 2020 (pre danú oblasť)

                         Best practices (riešiteľ, hodnotiteľ)

                         European Innovation Council (ERC, MSCA)

                         Práca s témou a diskusia
BANSKÁ BYSTRICA / 4. 4.  2019

Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti,

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Smerovanie a stratégia programovej oblasti (delegát)

Pracovný program do roku 2020 (pre danú oblasť)

                       Best practices (riešiteľ, hodnotiteľ)

                       European Innovation Council (MSCA)

                       Práca s témou a diskusia

KOŠICE / 16. 4. 2019

Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy,

Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Smerovanie a stratégia programovej oblasti (delegát)

Pracovný program do roku 2020 (pre danú oblasť)

                        Best practices (riešiteľ, hodnotiteľ)

                        European Innovation Council (ERC, MSCA)

                        Práca s témou a diskusia

NITRA / 25. 4. 2019

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo,

Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

BRATISLAVA / 29. 4. 2019

 

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia,

Inovácie v malých a stredných podnikoch, 

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

    REGISTRÁCIA

Postupne bude možnosť registrácie vo všetkých mestách.

Žilina  / 26. - 27. 3. 2019

  Program 1. deň - COST, Creative Europe; Tematický seminár H2020: Doprava a bezpečné spoločnosti                         Program 2. deň - Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

Banská Bystrica / 4. - 5. 4. 2019

  Program 1. deň - Európa v meniacom sa svete (SC6) a Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SWafS)
  Program 2. deň - Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

Košice / 16. - 17 .4. 2019

   Program 1. deň - Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy 
    Program 2. deň - Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

Nitra / 25. - 26. 4. 2019

Program 1. deň - Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a   námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo (oblasť SC2); Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 
Program 2. deň - Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

Bratislava / 29. - 30. 4 .2019

Program 1. deň - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 

 Program 2. deň - Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

 

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50