SK4ERA - internacionalizácia SK výskumu

 

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Podporujeme Slovensko v ERA (Európsky výskumný priestor)

Informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA) l https://eraportal.sk/

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

https://www.slord.sk/

Tour de ERA je aktivitou CVTI SR, iniciovanou národným projektom SK4ERA. Pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách. Potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom pomáha zorientovať sa v programoch ERA (európskeho výskumného priestoru).

Schéma mentoringovej podpory, ktorá bola vytvorená v snahe zvýšiť účasť a kvalitu podávaných projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020 a získať viac finančných prostriedkov z EK. Schéma dáva žiadateľom možnosť získať pre svoj návrh projektu odborného poradcu – mentora.

Etika v programe Horizont 2020

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

 

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50