Základné informácie

 

Národný projekt

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja                  (PopVaT II)

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Projekt spolufinancuje:

Celkové oprávnené výdavky:

36 965 888,06 €

Realizácia:

január 2016 – december 2023

Miesto realizácie projektu:

celé územie SR

 

Strategickým zámerom projektu je dobudovanie národnej popularizačnej siete vo všetkých regiónoch Slovenska, predovšetkým dobudovaním centier vedy a popularizačnými aktivitami v týchto regiónoch. Do popularizačnej siete budú zapojené partnerské vedecké inštitúcie a univerzity, neziskové organizácie, zriadené centrá vedy a iné organizácie popularizujúce vedu a techniku. Ich cieľom bude dosiahnuť posilnenie vnímania  dôležitosti  vedy  v spoločnosti  prostredníctvom  popularizácie  vedy a techniky smerom k verejnosti, vrátane dospievajúcej mládeže, s dôrazom              na uvedomenie si špecifickej úlohy samotnej vedeckej komunity pri popularizácii vedy a techniky. Naplnenie cieľa sa dosiahne predovšetkým dobudovaním funkčnej infraštruktúry, ktorú bude zastrešovať CVTI SR. Ciele projektu sa budú napĺňať aj realizáciou a rozvojom koordinovaných, či už nových alebo existujúcich popularizačných aktivít, ako i ďalším budovaním podpornej infraštruktúry pre popularizáciu vedy (technika, podporné programy, odborné kapacity, popularizačné nástroje a iné).

Významnou súčasťou národnej popularizačnej siete bude vybudovanie veľkého centra vedy v Nitre, zriadenie menších centier vedy v Žiline a v Košiciach a realizácia školiacich aktivít v centre vedy Aurelium v Bratislave. V tejto oblasti Slovensko mimoriadne zaostáva za ostatnými štátmi EÚ. Na Slovensku chýba moderná infraštruktúra v podobe centier vedy tak, ako je tomu v zahraničí.

V rámci  národného   projektu   budú   tiež realizované   cielené   aktivity   podporujúce   propagáciu   a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Tieto budú spoločnou činnosťou siete popularizačných centier realizované vo všetkých regiónoch Slovenska.

Popularizačné aktivity  budú podporované využívaním mediálneho  priestoru (TV,  rozhlas,  printové  a online médiá             a ďalšie), prostredníctvom čoho sa dosiahne optimálny vplyv na cieľové skupiny projektu.

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Vybudovanie centier vedy

Aktivita 2: Podpora činnosti národnej popularizačnej siete Aktivita 3: Mediálna kampaň

Aktivita 3: Mediálna kampaň

Aktivita 1: vybudovanie centier vedy

Cieľom aktivity je vybudovanie siete centier vedy, ktoré sú v zahraničí veľmi populárne, ale na Slovensku absentujú.         Po vzore zahraničných centier vedy, budú zriadené ďalšie centrá vedy vo vybraných lokalitách Slovenska (Nitra, Žilina, Košice). Ich cieľom bude propagácia vedy a techniky interaktívnym a pútavým spôsobom. Hlavným výstupom aktivity bude sieť centier vedy celonárodného významu, ktorej hlavným cieľom a zmyslom je zvýšenie atraktivity a záujmu mládeže        o technické a prírodovedné vedné odbory, v kombinácii s popularizáciou vedy a technických odborov širokej verejnosti.

Súčasťou tejto aktivity bude taktiež poskytovať školenia pre odborných pracovníkov ZCV v Nitre, Žiline a Košiciach            v Centre vedy Aurelium, ktoré bolo zriadené v predchádzajúcom programovom období. Centrum bude v predkladanom projekte slúžiť ako školiace pracovisko pre celonárodnú sieť centier vedy a ako inšpirácia nadchádzajúcej činnosti ostatných centier vedy.

 

Základné výsledky aktivity:

 • Vybudované veľké centrum vedy v Nitre
 • Vybudované dve menšie centrá vedy v Žiline a v Košiciach
 • Zrealizované školiace aktivity v ZCV Aurelium v Bratislave
 • Nadviazaná spolupráca so zahraničnými centrami vedy príp. s medzinárodným spoločenstvom združujúcim centrá vedy

Aktivita 2: Podpora činnosti národnej popularizačnej siete

Cieľom aktivity je podpora činnosti a rozvoj národnej popularizačnej siete a tým podpora národného systému                      pre popularizáciu výskumu a vývoja. Popularizačnú sieť budú tvoriť kontaktné body vo všetkých regiónoch Slovenska, prostredníctvom ktorých sa budú napĺňať tie ciele projektu, ktoré súvisia s realizáciou popularizačných aktivít. Predpokladom aktívneho fungovania je zapojenie partnerských vedeckých inštitúcií, neziskových organizácií, univerzitných vedeckých parkov, postupne zriaďovaných centier vedy a iných organizácií popularizujúcich vedu a techniku. Myšlienkou projektu je popularizácia vedy a techniky smerom k trom cieľovým skupinám. Oslovovaná  bude  verejnosť,  mládež  a vedecká  komunita.  Účelom  aktivity  je  pokračovanie v budovaní pozitívneho vnímania dôležitosti vedy a v zvyšovaní povedomia o vede a technike prostredníctvom realizácie vybraných popularizačných aktivít.

 

Základné výsledky aktivity:

 • Činnosť národnej popularizačnej siete, ktorá bude pod zastrešením CVTI SR koordinovať jednotlivé aktivity realizované vo všetkých regiónoch Slovenska
 • Zorganizované vedecko-popularizačné a popularizačno-odborné podujatia, ktoré budú realizované               vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom národnej popularizačnej siete a siete centier vedy.
 • Podpora existujúcich popularizačných podujatí
 • Vydávanie súboru vedecko-popularizačných publikácií
 • Vydávanie vedecko-popularizačných brožúr
 • Doplnené, optimalizované a obsahovo napĺňané popularizačné webové stránky
 • Doplnené, spravované a obsahovo napĺňané popularizačné profily na sociálnych sieťach zamerané             na popularizáciu vedy a techniky.
 • Tvorba a distribúcia audiovizuálnych diel

 

Aktivita 3: Mediálna kampaň

Hlavným cieľom aktivity je podpora činnosti národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, ktorá spočíva v podpore národnej popularizačnej siete, siete centier vedy a realizovaných aktivít prostredníctvom médií. Účelom aktivity je popularizácia vedy a techniky smerom k cieľovým skupinám. Oslovovaná bude široká verejnosť, mládež a vedecká komunita. Každá z cieľových skupín bude oslovovaná formou, ktorá je pre ňu najoptimálnejšia s cieľom dosiahnuť čo najširší dosah. V rámci aktivity budú využité služby v oblasti mediálneho poradenstva a bude zabezpečený mediálny priestor vo všetkých relevantných médiách. Pozornosť bude venovaná najmä aktivitám projektu, prezentácii činnosti popularizačných centier, propagácii súčasnej slovenskej vedy a pod.

Základné výsledky aktivity:

 • Mediálne poradenstvo a PR
 • Mediálna kampaň
 • Tvorba a distribúcia audiovizuálnych diel a iných mediálnych produktov

 

Záver

Vybudovaním národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, realizáciou popularizačných aktivít a lepším komunikovaním výsledkov VaI chceme:

Dosiahnuť posilnenie pozitívneho vnímania vedy a techniky verejnosťou, ktoré je nevyhnutným predpokladom na intenzívnejšiu podporu vedy a jej podielu na celkovom udržateľnom rozvoji našej krajiny;

Motivovať dospievajúcu mládež k štúdiu technických vedných odborov rozhodujúcich pre kľúčové oblasti napr. informačno-komunikačných technológií, automatizácie, robotiky a digitálnych technológií;

Intenzívnejšie prepojiť vedu s praxou, podporiť komercializáciu výsledkov výskumu a vývoja a ich zužitkovanie              v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Sme presvedčení, že strategický prístup v činnostiach zameraných na zmenu vnímania vedy ako neoddeliteľnej súčasti spoločnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie hospodárskeho a ekonomického rastu krajiny, ako aj zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja založeného na poznatkoch.

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (PopVaT II)

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50