85vyrocie.cvtisr.sk

Základné informácie

Národný projekt

Národný projekt NPC II - BA kraj

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje:
Celkové oprávnené výdavky: 25 492 823,56 € (z toho CVTI SR ako partner projektu 1 055 699,31 €)
Realizácia: august 2017 – október 2023
Miesto realizácie projektu:
SR - Bratislavský kraj

Národný projekt

Národný projekt NPC v regiónoch

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje:
Celkové oprávnené výdavky: 44 786 717,20 € (z toho CVTI SR ako partner projektu 1 499 886,86 €)
Realizácia: august 2017 – október 2023
Miesto realizácie projektu: celé územie SR mimo Bratislavského kraja


IMPLEMENTAČNÝ MANUÁL 2022 │Národný projekt NPC II- BA kraj ITMS 2014+313041I861 │NPC II BA – CVTI SR

IMPLEMENTAČNÝ MANUÁL 2022 │Národný projekt NPC v regiónoch ITMS 2014+313031I870 │ NPC v regiónoch – CVTI SR 


Hlavným cieľom národného projektu NPC II – BA kraj a NPC REG je etablovanie inštitúcie typu one-stop-shop, poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov o podnikanie. Jeho podstatou je činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra.

Širokú paletu služieb poskytovaných v Národnom podnikateľskom centre tvoria : skupinové odborné činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod., poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty v klasickom alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia, technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských inštitúcií.


V rámci národného projektu NPC II – BA kraj


je podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji realizovaná prostredníctvom podpory Národného podnikateľského centra v Bratislave v dvoch samostatných hlavných aktivitách:

Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK

Slovak Business Agency ako prijímateľ NFP, realizuje dominantnú hlavnú aktivitu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečovaný priamy kontakt s cieľovými skupinami ako aj poskytovanie väčšiny ponúkaných služieb a podpory MSP a / alebo záujemcov o podnikanie.

Hlavná aktivita č. 2 - Zintenzívnenie spolupráce medzi akademickými inštitúciami/ VaV sférou a hospodárskou praxou

CVTI SR, ako partner národného projektu zastrešuje minoritnú hlavnú aktivitu.


V rámci národného projektu NPC v regiónoch


je podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra na území Slovenska mimo BSK realizovaná prostredníctvom podpory Národných podnikateľských centier v 7 samosprávnych krajoch, prevádzkovaných SBA a pokračujúcej spolupráce s CVTI SR, v štyroch samostatných hlavných aktivitách:

Hlavná aktivita č. 1 –  Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, s výnimkou BSK

Hlavná aktivita č. 2  –  Podpora rozvoja MSP

Slovak Business Agency ako prijímateľ NFP realizuje Hlavné aktivity č. 1 a č. 2, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí vytvorenie siete podnikateľských centier na území Slovenska mimo BSK, prevádzkovaných SBA v siedmich samosprávnych krajoch. V rámci nich bude zabezpečovaný priamy kontakt s cieľovými skupinami ako aj poskytovanie väčšiny ponúkaných služieb a podpory MSP a/alebo záujemcom o podnikanie.

Hlavnú aktivitu č. 3 –  Externé kapacity regionálnych NPC

Hlavnú aktivitu č. 4 –  Zintenzívnenie spolupráce medzi akademickými inštitúciami/VaV sférou a hospodárskou praxou

CVTI SR, ako partner národného projektu NPC v regiónoch realizuje Hlavné aktivity č. 3 a č. 4, cieľom ktorých je zvýšiť povedomie o možnostiach obchodného využívania duševného vlastníctva v podnikateľskej činnosti, asistencia pri zahŕňaní využitia duševného/priemyselného vlastníctva do podnikateľskej činnosti a asistencia pri zabezpečovaní priemyselno právnej ochrany DV,  a tiež sprístupnenie potenciálu zariadení na princípe FabLab začínajúcim podnikateľom.

www.npc.sk

Kontakt:

Mgr. Miroslav Kubiš
miroslav.kubis@cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Vedúci odboru transferu technológií
Tel: +421 2 69253 110
Mobil: +421 917 366 284

Posledný update stránky: 2022-01-24 14:08
×