Základné informácie

Národný projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK II

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Projekt spolufinancuje:

Celkové oprávnené výdavky:

20 564 643,82 €

Realizácia:

január 2016 – jún 2023

Miesto realizácie projektu:

celé územie SR

Prioritná os:

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ:

Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR

Aktivita 2:  Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií

Aktivita 3: Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií.

Aktivita 1 – Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR

Hlavným cieľom aktivity je zabezpečenie systematickej a koordinovanej podpory verejným pracoviskám vedy a výskumu v oblasti aplikácie poznatkov získaných výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe nadviazaním na výstupy národného projektu NITT SK, tieto ďalej rozvíjať v určených oblastiach, zabezpečiť kontinuitu pri poskytovaní podpory v procese transferu technológií a vytvárať podporné prvky a nástroje absentujúce v oblasti transferu technológií v SR. Hlavná aktivita 1 je zacielená na podporu verejných vedecko-výskumných inštitúcií SR (vysoké školy, univerzity, ústavy SAV, rezortné výskumné ústavy) a ich zamestnancov - vedecko-výskumných pracovníkov.

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať aktivita 1:

 • Rozvoj a prevádzka Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR)
 • Rozvoj lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných inštitúciách (VVI) ako súčastí Národného systému podpory TT (NSPTT SR)
 • Poskytovanie a rozvoj podporných služieb v procese transferu technológií pre slovenské verejné vedecko-výskumné inštitúcie (VVI)
 • Budovanie a ďalší rozvoj prostredia pre efektívnu realizáciu TT v SR
 • Podpora komercializácie formou podpory pri zakladaní spin-off (start-up) spoločností, vybudovanie systému podpory zakladania spin-off (a študentských start-up) v rámci NSPTT SR na akademickej pôde
 • Prevádzka a rozvoj Národného portálu transferu technológií (www.nptt.sr) a podporných IKT a databázových systémov pre realizáciu TT
 • Návrh, budovanie a zavádzanie do prevádzky nových štrukturálnych súčastí NSPTT SR (napr. zavedenie štandardizácie pre realizáciu TT formou konzultácií, zákazkového a spoločného výskumu, prototypová a overovacia infraštruktúra v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK - Fond na podporu prototypov a pod.)
 • Hodnotenie potenciálu verejných vedecko-výskumných pracovísk SR pre transfer technológií a sprostredkovanie týchto výstupov formou spätnej väzby akademickým pracoviskám SR

Aktivita 2 – Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií

Hlavným cieľom aktivity je integrácia dostupných kapacít dátových a výpočtových centier so systémovými softvérovými nástrojmi pre komplexnú podporu transferu technológií a jeho interakcií s vedeckou praxou.

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať aktivita 2:

 • Rozvoj a ďalšia integrácia už dostupných aplikačných a systémových súčastí Integrovaného systému služieb CVTI SR (ISS CVTI SR)
 • Budovanie a integrácia nových aplikačných a systémových súčastí ISS CVTI
 • Rozvoj poskytovaných služieb ISS CVTI
 • Vybudovanie systému pre evidenciu a správu vedecko-výskumných projektov a transferu ich výstupov

Aktivita 3 – Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií

Hlavným cieľom aktivity je koncentrácia propagačných aktivít v prospech realizácií transferov technológií a systematického nakladania s výstupmi vedecko-výskumnej činnosti formou organizácie odborných podujatí, podporných mediálnych kampaní a špecializovaných prezentačných a marketingových činností.

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať aktivita 3:

 • Zabezpečenie účasti slovenských VVI a ich etablovanie v medzinárodných štruktúrach zaoberajúcich sa transferom technológií, ochranou duševného vlastníctva a jeho komercializáciou na medzinárodnej úrovni
 • Rozvoj spolupráce slovenských CTT s centrami transferu technológií v zahraničí a rozvoj cezhraničných spoluprác na úrovni NCTT
 • Organizácia podujatí zameraných na prenos informácií v oblasti transferu technológií a prezentácii problematiky TT a mediálna podpora pre mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe.

Posledný update stránky: 2022-09-08 15:54