85vyrocie.cvtisr.sk

Základné informácie

Národný projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja      (DC VaV II)

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje:
Celkové oprávnené výdavky:  37 500 365, 90 € 
Realizácia: jún 2017 – december 2023
Miesto realizácie projektu: celé územie SR

 

Strategickým cieľom národného projektu je v súlade s intervenčnou logikou Operačného programu Výskum a inovácie na existujúcich základoch Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline (DC VaV) vybudovať komplexnú výskumno-vývojovú centrálnu IKT infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja na národnej úrovni. Projekt rozvíja a modernizuje infraštruktúru vybudovanú v rámci projektu DC VaV v programovom období 2007 - 2013 a zavádza a buduje nové komponenty pre komplexné fungovanie DC VaV tak, aby vyhovovalo požiadavkám výskumnej komunity a v plnej miere slúžilo ako výskumno-vývojová infraštruktúra pre celý rad výskumných oblastí. Projekt je zameraný na riešenie IKT podpory a centrálnej infraštruktúry pre inštitúcie výskumu a vývoja.

Aktivity:

1. Rozvoj a modernizácia aplikačného programového vybavenia

2. Rozvoj a modernizácia IKT pre výskum a vývoj

3. Rozvoj a modernizácia digitalizačného pracoviska

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja“

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50
×