Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri dermatologických zákrokoch

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Projekt spolufinancuje:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky:

400 665,92 €

Realizácia:

november 2020 – apríl 2023

Prijímateľ NFP: MM MEDICAL s.r.o, Košice

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Košice, Trnava

Cieľ projektu: Cieľom projektu je priemyselným výskumom, realizovaným za spoluúčasti všetkých partnerov vytvoriť malé kompaktné zariadenie, ktoré bude integrovateľné do dermatologických laserov ako prídavný modul, ktorý bude schopný diagnostikovať viacero druhov kožných výrastkov a pigmentových lézií, tzv. Black Box. V súčasnosti existujú dermatoskopy rozpoznávajúce výrastky prevažne podľa snímok v oblasti viditeľného svetla. Black Box bude zbierať fotografie aj z iných častí svetelného spektra, na ktoré môžu rôzne druhy kožných výrastkov reagovať rôzne. Black Box zariadenie bude schopné vykonávať analýzu pokožky pomocou vybraných vlnových dĺžok viditeľného svetla a blízkeho infračerveného žiarenia, s využitím reflektancie, absorpcie, fluorescencie a polarizácie svetla, v závislosti od výsledkov výskumnej a vývojovej časti projektu.

Partneri projektu:

Partner 1 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)

Partner 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)

Projekt bude realizovaný dvoma aktivitami:

Aktivita č.1: Priemyselný výskum (MM MEDICAL s. r. o., CVTI SR, UPJŠ)

Aktivita č.2: Realizácia inovačných opatrení (MM MEDICAL s. r. o.)

Kontakt:

prof. Ing. František Uherek, PhD.  frantisek.uherek(at)cvtisr.sk

Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri dermatologických zákrokoch

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:31