Základné informácie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Slovak Centre of Scientific and Technical Information

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

CVTI SR má ako špecializovaná vedecká knižnica pridelený i medzinárodný identifikátor knižníc ISIL:
ISIL SK-2KABVA00019

Kód ISIL = International standard identifier for libraries and related organizations je medzinárodný identifikátor knižníc, ktorý je definovaný normou ISO 1551 2011. Ide o kód, ktorým možno označiť krajinu a región, v ktorom sa knižnica nachádza ako aj typ knižnice a jej veľkosť. Jeho cieľom je uľahčenie prístupu k fondom a službám knižníc. Medzinárodná registratúrna agentúra pre ISIL sídli v Danish Agency for Libraries and Media v Kodani (Dánsko). Pridelenie ISIL po vyplnení požadovaných údajov je bezplatné. Na Slovensku sprostredkúva prideľovanie kódov ISIL Národná agentúra pre ISIL v SR, pôsobiaca v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Dokumenty na stiahnutie (letáky, pdf súbor)

Podrobné aktuálne informácie o jednotlivých našich službách nájdete v letákoch - dokumentoch pdf, ktoré si môžete stiahnuť:

Informačná brožúra pdf súbor

 
 generálny riaditeľ:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. fotografia riaditeľa CVTI SR
 poštová adresa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 kontakty:
 
 02/69 253 102 / cvti@cvtisr.sk; sekretariat@cvtisr.sk   (sekretariát riaditeľa)
 
 IČO:  00151882
 IČ DPH:  SK2020798395
 peňažný ústav:  Štátna pokladnica, č. ú. IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
                                    SWIFT (BIC) kód: SPSRSKBA 
 ako nás nájdete:   mapa/MHD

     

      Prezentačné video CVTI SR


Rýchle informácie

Čas poskytovania služieb v CVTI SR

Výpožičná služba, priestory katalógov a študovne majú prevádzkovú dobu
v pondelok až štvrtok od 10.00 do 18.00 h; v piatok od 8.00 do 16.00 h.

Medzinárodné medziknižničné službyrešeršné služby poskytujeme v pondelok až piatok od 8.30 do 15.30 h. Komplexné informácie o prevádzkových dobách možno nájsť na príslušných stránkach. O prípadných zmenách informujeme v aktualitách.

Fond CVTI SR

obsahuje viac ako 900 660 knižničných jednotiek. Tvoria ho kniky, periodiká, vedecké práce, firemné a patentové dokumenty, technické normy, dokumenty EÚ a dokumenty Depozitnej knižnice OECD a EBOR, elektronické dokumenty a ďalšie publikácie z oblasti techniky a aplikovaných prírodných a spoločenských vied súvisiacich s technikou.

Ako sa stať používateľom

Záujemca starší ako 15  rokov vyplní prihlasovací formulár, predloží preukaz totožnosti a zaplatí registračný poplatok podľa cenníka.  Ďalšie informácie obsahuje Knižničný a výpožičný poriadok.

Možnosti štúdia

Pre prezenčné štúdium majú používatelia k dispozícii všeobecnú študovňu, študovňu periodík, špecializovanú študovňu - firemnej, patentovej, normalizačnej literatúry a dokumentov depozitných knižníc OECD, EBOR a WIPO a verejné internetové pracoviská.

Okrem toho pre odbornú verejnosť CVTI SR organizuje v doškoľovacom stredisku rôzne školenia a odborné kurzy.

Služby

CVTI SR poskytuje širokú paletu knižničných služieb – online katalógy, prezenčné a absenčné výpožičné služby, možnosť rezervovania vyhľadaných kníh a pod. Okrem toho CVTI SR ponúka používateľom aj možnosť vypožičania kníh z iných knižníc v SR, ale aj zo zahraničia prostredníctvom medziknižničných služieb. V ponuke je aj poskytovanie elektronických kópií dokumentov, vrátane ich dodávania elektronickou poštou, a vyhotovovanie kópií dokumentov z fondu.

Informačné a rešeršné služby sa poskytujú prevažne z elektronických informačných zdrojov dostupných v CVTI SR a na internete. Na uľahčenie orientácie používateľov v prostredí internetu sa buduje tematicky špecializovaný SciTech navigátor, ktorý obsahuje informácie o hodnotných voľne dostupných zdrojoch a systémoch internetu. Elektronické informačné zdroje (EIZ), ako aj zdroje a služby internetu, môžu používatelia využívať prostredníctvom verejných internetových pracovísk; do EIZ umožňujeme aj vzdialený prístup.

Pre knihovnícku komunitu – okrem vzdelávacích aktivít – centrum vydáva odborné publikácie a periodikum ItLib-informačné technológie a knižnice, spravuje internetový portál InfoLib orientovaný na oblasť knižníc a informačnej vedy a distribuuje databázový systém ISIS. V CVTI SR sídli aj koordinačné pracovisko komisie TK 69 pre normalizáciu v oblasti Terminológia, informácie a dokumentácia.

Na základe dohôd pôsobia v CVTI SR depozitné knižnice EÚ, OECD a EBOR a stredisko PatLib (EPÚ). Na problematiku európskej integrácie sa orientuje aj Európske dokumentačné centrum (EDC), ktoré CVTI SR buduje a prevádzkuje. Okrem toho – na základe poverenia MŠ SR – zabezpečuje CVTI SR prevádzku informačného systému vedecko-výskumného potenciálu (IS VVP) a informačného portálu https://www.vedatechnika.sk/.

     

Posledný update stránky: 2017-07-03 09:15