Budovanie a otvorenie nového sídla CVTI SRMŠ SR - 19. 12. 2007:

Centrum vedecko-technických informácií má nové sídlo

(Originál článku je na adrese: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1763) 

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvoril novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI). Nové podmienky vytvárajú predpoklady na úspešné plnenie úloh súvisiacich s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti a budovaním Centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj. Predpokladá sa aj zlepšenie zabezpečovania akreditácie výskumno-vývojových inštitúcií a poskytovanie profesionálnych knižnično-informačných služieb na podporu vedy a techniky.

Rozvoj CVTI SR tvorí historickú paralelu s rozvojom vedy a techniky na Slovensku - v jej študovniach vyrástli celé generácie úspešných slovenských vedcov. Jeho vznik ako samostatnej verejnej vedeckej knižnice v roku 1938 a historické formovanie vždy priamo súviselo s vysokým technickým školstvom na Slovensku a tvorilo informačnú základňu pre mladých adeptov vedy a techniky, ale aj pre existujúce vedecké pracoviská. Počas jeho existencie došlo viackrát k premenovaniu inštitúcie: Ústredná knižnica VŠT - 1938, Slovenská technická knižnica - 1948, Ústredná knižnica - 1951, od roku 1960 znova Slovenská technická knižnica, od 1. 11. 1996 bola premenovaná na Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré od roku 1999 patrí do pôsobnosti Ministerstva školstva SR.

V súčasnosti CVTI SR získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov z oblasti vedy a techniky vrátane normalizačnej, firemnej a patentovej literatúry. Na základe osobitných poverení plní funkciu depozitnej knižnice OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), EBOR (Európska banka pre obnovu a rozvoj) a Európskeho dokumentačného centra. Zabezpečuje na území SR predaj a distribúciu dokumentov Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, je koordinačným pracoviskom pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie v SR, plní funkciu vzdelávacieho strediska a strediska patentových informácií.

CVTI SR má v rámci knižnično-informačných služieb k dispozícii štyri špecializované študovne - všeobecná študovňa, študovňa periodickej literatúry, študovňa špeciálnej literatúry a multimediálna študovňa s celkovým počtom vyše100 študijných miest. Adresa nového sídla: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.SME - 19. 12 2007:

Centrum vedecko-technických informácií otvorené

(Originál článku je na adreses: http://www.sme.sk/c/3644356/Centrum-vedecko-technickych-informacii-otvorene.html

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Minister školstva Ján Mikolaj dnes slávnostne otvoril novú budovu Centra vedecko-technických informácií. "Je veľmi dôležité, aby sa štát staral o to, aby vedomostná úroveň v spoločnosti nebola deklarovaná iba na papieri, ale aby sme aj konkrétnymi činmi dokázali, že to myslíme úprimne," povedal v príhovore šéf rezortu. Stavebné práce na novom sídle odštartovali v roku 1998, do stavby sa investovalo 530 miliónov korún, vyše 50 miliónov korún stálo technologické a prístrojové vybavenie. Riaditeľ centra Ján Turňa povedal, že prístup do centra má každý, kto sa zaregistruje. Centrum poskytuje on-line prístup k databázam. Možno tu nájsť rôzne dokumenty, knihy, časopisy o jednotlivých vedných disciplínach. "Poskytujeme aj prepojenie na veľké svetové zdroje, jednak časopisov, jednak digitálnych kníh," dodal Turňa.

Centrum je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou, ktorá sa zameriava na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Fond centra obsahuje viac ako štyri milióny kníh, periodík, vedeckých prác, firemných a patentových dokumentov, technických noriem, dokumentov Európskej únie, dokumentov Depozitnej knižnice Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, elektronických dokumentov a ďalších publikácií.SME - 18. 12. 2007:

Mikolaj: Otvorí nové sídlo Centra vedecko-technických informácií

(Originál článku je na adrese: http://www.sme.sk/c/3642442/Mikolaj-Otvori-nove-sidlo-Centra-vedecko-technickych-informacii.html)

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) - Minister školstva Ján Mikolaj v stredu slávnostne otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií. Po 70 rokov sa tak zmení sídlo inštitúcie a definitívne presunie na Lamačskú cestu v Bratislave. Ako agentúru SITA informoval masmediálny odbor Ministerstva školstva SR, zlepšia sa podmienky pre popularizáciu vedy a techniky a budovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj. Vylepšiť by sa malo aj zabezpečovanie akreditácie výskumno-vývojových inštitúcií a poskytovanie profesionálnych knižnično-informačných služieb na podporu vedy a techniky.

Centrum je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou, ktorá sa zameriava na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Fond centra obsahuje viac ako štyri milióny kníh, periodík, vedeckých prác, firemných a patentových dokumentov, technických noriem, dokumentov Európskej únie, dokumentov Depozitnej knižnice Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, elektronických dokumentov a ďalších publikácií. SME - 8. 12. 2006:

Budovu dokončia sedem rokov po termíne

(Originál článku je na adrese: http://bratislava.sme.sk/c/3041707/Budovu-dokoncia-sedem-rokov-po-termine.html)

Budova na Patrónke, v ktorej má sídliť Centrum vedecko-technických informácií, kedysi Slovenská technická knižnica, je sedem rokov po plánovanom termíne ukončenia stále nedokončená.

Stavba na Lamačskej ceste 8 začala v máji 1998, financuje ju štát. Podľa hovorkyne ministerstva školstva Viery Trpišovej, sú vonkajšie práce na budove v súčasnosti ukončené a začínajú sa vnútorne úpravy. Kolaudácia je naplánovaná na leto budúceho roku. Na otázku, koľko peňazí treba ešte na dokončenie budovy, hovorkyňa neodpovedala.

Centrum vedecko-technických informácií nemá vlastné prevádzkové priestory a služby, sklady a výpočtové stredisko má v nevyhovujúcich priestoroch. Slovenská knižnica bola najstaršou a najväčšou vedeckou knižnicou so zameraním na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

Dnes jej klientelu tvoria vedecko-výskumní pracovníci, vynálezcovia, vysokoškolskí pedagógovia, podnikatelia či študenti. Poskytuje rešeršné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k databázam, ale aj preklady dokumentov a vydavateľskú činnosť.

  

budova nového sídla CVTI SR 
Foto: SME - PAVOL FUNTÁL

 


Slovensko a reality 8/2004:

Aké bude sídlo Centra vedecko-technických informácií v Bratislave

(Originál článku je na adrese: http://www.skreality.sk/index.php?rl=12&tn=1113)

Na Lamačskej ceste v Bratislave už niekoľko rokov púta pozornosť nápadná rozostavaná budova. Ide o budúce nové sídlo Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), predtým Slovenskej technickej knižnice, ktorá bola založená už v roku 1938.

CVTI SR spolu so svojou predchodkyňou teda existuje už vyše 65 rokov, doteraz však nemá vlastnú budovu a funguje v piatich rôznych objektoch. S výstavbou nového sídla na Lamačskej ceste sa začalo v roku 1998, jej dokončenie mešká, napriek tomu však možno povedať, že najstaršia a najväčšia špecializovaná knižnica na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou má svoj nový domov už takpovediac na dosah ruky.

Areál nového sídla CVTI SR je vymedzený ulicou K Železnej studničke, Lamačská cesta, Cesta na Červený most a pozemkami spoločností VUIS. Špecifiká lokality, v ktorom objekt vyrastá, si vyžiadali originálny prístup k návrhu jeho hmotovej štruktúry. Zvolené riešenie akcentuje hlavné priestorové znaky objektu v cieľavedome komponovanej hierarchickej sústave. Dominuje priečelie objektu zo strany Lamačskej cesty tvorené hlavným vstupom. Tvorí ho presklenný rizalit, ktorý zvýrazňuje hmotu objektu v širších priestorových súvislostiach. Predsadená sklenená fasáda tvorí tretiu vrstvu zasklenia, ktorá bráni prieniku hluku z exteriéru a vytvára v interiéri požadovanú akustickú pohodu. Zároveň obohacuje objekt o špecifický a neopakovateľný architektonický výraz.

Objekt má dve suterénne podlažia, prízemie, galériu a štyri poschodia. Druhý suterén bude slúžiť ako sklad literatúry a archív SVTI SR. V prvom suteréne sú garáže so 40 parkovacími miestami (ďalších 17 miest sa plánuje na povrchu) a infraštruktúra. Prízemie je vyhradené priestorom voľne prístupným verejnosti – kníhkupectvo, voľný výber kníh, katalógy, výpožičná služba, libresso. Na tomto podlaží bude aj jedáleň. Galérie dopĺňa plochy verejných priestorov na prízemí o študovňu periodík. Vyššie podlažia sú určené pre pracoviská jednotlivých odborov s kontrolovaným prístupom verejnosti. Na prvom poschodí budú pracoviská, ktoré majú priamy kontakt s užívateľmi, študovňa EIC a multimediálna študovňa. Druhé poschodie je venované odborom dopĺňania a spracovania fondov a všeobecnej študovni s voľným výberom. Tretie poschodie je vyhradené pre špecializovanú študovňu, sklad dokumentov a špeciálne pracoviská. Na štvrtom poschodí bude zasadačka kolégia a viacúčelová sála, pracoviská riaditeľa a námestníkov, ekonomického úseku, reprografia, tlačiareň a kníhväzba.

Vzhľadom na organizačné zmeny v CVTI SR došlo aj k určitým zmenám jeho požiadaviek na nové sídlo, ktoré viedli aj k zmenám projektu. Tie spočívajú v tom, že stavba sa medzičasom rozčlenila na dve časti – pôvodnú stavbu a prístavbu, v ktorej sú na jednotlivých podlažiach umiestnené študovne. Spomenutá prístavba nemá suterén a má nie štyri, ale až päť podlaží, pričom výškou je zhodná s pôvodnou stavbou.

Oproti pôvodným predpokladom má ukončenie výstavby, ktorá sa začala už v máji 1998, značný sklz. Napriek tomu je predpoklad, že CVTI SR sa po dlhých rokoch istého provizória už v dohľadnej dobe dočká nového, vlastného sídla.

VIZUALIZÁCIA – BRUMI UNO CONSULTING

[03/04/2004] JJ - SaR 8/2004   


  

Posledný update stránky: 2013-06-26 09:53