Vedec roka SR

Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností dňa 1. februára 2016 vyhlásili 19. ročník súťaže
Vedec roka SR.

Záujem o prácu a prínos vedcov či technológov sa stáva čoraz citeľnejším aj u širokej verejnosti. Spoznať bližšie výsledky ich práce pomáha aj ocenenie Vedec roka SR, ktoré sa už tradične chystá aj v tomto roku. Aktuálne organizátori prijímajú nominácie. Mená tých najúspešnejších vedcov za predchádzajúci rok spoznáme v máji.   

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 19. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

Ocenenia za rok 2015 budú udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

 

Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 11. marca 2016 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 10. mája 2016.

 

Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Tlačová správa (pdf)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch súťaže Vedec roka SR nájdete na nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Link:
http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973

Vedec roka 2014

Vedec roka 2013 

Vedec roka 2012

Osobnosti ocenené v súťaži Vedec roka SR 2012

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2016-02-04 08:51