Týždeň vedy a techniky

Logo TVT 2015

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR - Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľ:    

  • informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti,
  • presvedčiť verejnosť o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré prinášajú hospodársky a spoločenský pokrok a pomáhajú riešiť globálne výzvy a problémy, ktorým Slovensko čelí v 21. storočí, 
  • zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch vedy a techniky,
  • zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.

 

Sprievodné podujatia sú organizované Slovenskou akadémiou vied (SAV), univerzitami, jednotlivými zväzmi, združeniami, organizáciami výskumu a vývoja, ministerstvami, vyššími územnými celkami (VÚC) a školami na celom území SR. Podujatia sa organizujú vo forme dňa otvorených dverí, prednášok, seminárov, prezentácií projektov, konferencií, workshopov, výstav a podobne.

 

Fotogaléria

Webové sídlo TVT

_______________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Mgr. Patrícia Stanová, Mgr. Agáta Fisterová t.č.: 02 / 69 25 31 29 e-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2015-06-26 08:09