Registrácia a absenčné výpožičné služby od 10. 2. otvorené

Od 10. 2. 2021 do odvolania bude otvorené pracovisko absenčných výpožičných služieb a registračné pracovisko (okienka) v štandardnej prevádzkovej dobe.

Knižničné služby budú poskytnuté len osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak  táto  osoba  bola  zaočkovaná  proti  ochoreniu  COVID-19  aj  druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej  zdravotný  stav  alebo  zdravotná  kontraindikácia  neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Študovne budú zatvorené.

E-ZDROJE

Štandardne sú naďalej dostupné e-zdroje CVTI SR v nepretržitom režime 24/7. l Vzdialený prístup do e-zdrojov

REGISTRÁCIA

Priebežne (spravidla v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku emailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

BEZ SANKCIÍ

Počas trvania obmedzeného režimu poskytovania KIS nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

V zmysle aktuálneho vývoja pandemickej situácie Vás budeme priebežne informovať o platných zmenách. Veríme, že ako naši používatelia využijete plnohodnotne aspoň tie možnosti, ktoré sú dostupné, a i naďalej Vám budeme takýmto spôsobom nápomocní. ĎAKUJEME Vám za pochopenie.

Posledný update stránky: 2021-02-08 15:20