Organizačná štruktúra CVTI SR

(platná od  1. 6. 2016) grafická verzia pdf súbor

GENERÁLNY RIADITEĽ 

      1.1    Sekretariát generálneho riaditeľa

      1.2    Komunikačné oddelenie

      1.3    ODBOR METODIKY A TVORBY INFORMÁCIÍ ŠKOLSTVA
               1.3.1  Oddelenie regionálneho školstva
               1.3.2  Oddelenie vysokého školstva
               1.3.3  Oddelenie mládeže a športu
               1.3.4  Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže
               1.3.5  Oddelenie informačných systémov ekonomiky a financovania školstva

      1.4    Oddelenie štatistiky a služieb

      1.5    Sekretariát Študentskej rady vysokých škôl

      1.6    MÚZEUM ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY V BRATISLAVE

      1.7    MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V LEVOČI

2.    SEKCIA PODPORY VEDY

      2.1    ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
               2.1.1  Oddelenie medzinárodných projektov
               2.1.2  Národné kontaktné body pre H2020 (National Contact Points)
               2.1.3  Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

      2.2    ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
               2.2.1  Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
               2.2.2  Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva
               2.2.3  Oddelenie hodnotenia kvality pracovísk vedy a techniky

      2.3    ODBOR PRE HODNOTENIE VEDY
               2.3.1  Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti
               2.3.2  Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti

      2.4    ODBOR PROJEKTOV VÝSKUMU A VÝVOJA
               2.4.1  Projektová kancelária 

      2.5    ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
                2.5.1  Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky
                2.5.2  Oddelenie Dátové centrum
                2.5.3  Digitalizačné pracovisko

      2.6    ODBOR ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
                2.6.1  Oddelenie podpory aplikačného softvéru
                2.6.2  Referát knižnično-informačných systémov
                2.6.3  Oddelenie vývoja a správy WEB aplikácií
                2.6.4  Oddelenie FabLab

      2.7    ODBOR ŠKOLSKÝCH VÝPOČTOVÝCH STREDÍSK
                2.7.1  Oddelenie ŠVS Bratislava
                2.7.2  Oddelenie ŠVS Piešťany
                2.7.3  Oddelenie ŠVS Banská Bystrica
                2.7.4  Oddelenie ŠVS Liptovský Mikuláš
                2.7.5  Oddelenie ŠVS Michalovce

      2.8    PRACOVISKO CENTRÁLNEHO MANAŽMENTU TELEPREZENTAČNÝCH ZARIADENÍ (TP)

3.   NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI   

       3.1    ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
                3.1.1  Oddelenie popularizačných aktivít
                3.1.2  Oddelenie marketingu NCP VaT
                3.1.3  Redakcia QUARK

       3.2    ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
                3.2.1  Oddelenie elektronických časopisov a multimédií
                3.2.2  Oddelenie technickej podpory

       3.3    ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA
                3.3.1  Oddelenie CIP VVI
                3.3.2  Oddelenie SK CRIS

       3.4    CENTRUM VEDY

4.   SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY

       4.1    ODBOR EKONOMICKO-HOSPODÁRSKY
                4.1.1  Ekonomické oddelenie
                          4.1.1.1  Referát PAM a personálny
                          4.1.1.2  Referát pokladne a faktúr
                          4.1.1.3  Referát zásobovania
                          4.1.1.4  Referát účtovníctva
                          4.1.1.5  Referát evidencie majetku
                          4.1.1.6  Referát rozpočtu a štátnej pokladnice                         
                4.1.2  Oddelenie správy budov
                          4.1.2.1  Referát autodopravy
                          4.1.2.2  Referát údržby
                          4.1.2.3  Referát BOZP
                          4.1.2.4  Podateľňa a registratúrne stredisko

       4.2   ODDELENIE REDAKČNO-TLAČIARENSKÉ

       4.3   ODBOR PROJEKTOV VZDELÁVANIA

       4.4   REFERÁT PRÁVNY A KONTROLNÝ

       4.5   ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

       4.6   STREDISKO STREDOŠKOLSKÝCH ŠTIPENDIÍ

5.   SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA

      5.1    Referát metodiky, štatistiky a vzdelávania

      5.2    ODBOR KNIŽNIČNÝCH FONDOV
                5.2.1  Oddelenie periodických dokumentov
                5.2.2  Oddelenie neperiodických dokumentov

      5.3    ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB (OKIS)
                5.3.1  Oddelenie absenčných výpožičiek
                          5.3.1.1  Referát absenčných výpožičiek
                          5.3.1.2  Referát ochrany knižničných fondov
                5.3.2  Referát medziknižničných služieb
                5.3.3  Referát študovní

       5.4    ODBOR ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV (OEIZ)
                5.4.1  Oddelenie získavania a sprístupňovania e-zdrojov
                5.4.2  Kontaktná kancelária pre OPEN ACCESS

6.   VEDECKO-VÝSKUMNÉ PROTÓNOVÉ CENTRUM

Posledný update stránky: 2016-05-31 11:03