85vyrocie.cvtisr.sk

PROJEKT│NITT SK II - podpora transferu technológií

Konkrétnym cieľom projektu NITT SK II je zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT.

Spájame vedu s praxouZákladné informácie

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Projekt spolufinancuje:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky:

20 564 643,82 €

Realizácia:

január 2016 – jún 2023

Prioritná os:

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ:

Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1│Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR│

Aktivita 2│Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií

Aktivita 3│Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II

Posledný update stránky: 2022-09-08 15:53
×