Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Venujete sa technike? Zoznámte sa so špecializovanou databázou

Plné texty,  z tak trendových oblastí ako sú elektrotechnika, informatika či ďalšie technické odbory, poskytuje aj jedna zo špecializovaných odborných databáz. Aktuálne tréningové školenia môžu byť vhodnou pomôckou ako spoznať jej možnosti a pracovať s ňou čo najefektívnejšie.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktuálne centrálne zabezpečuje prístup do deviatich databázových titulov. Spomínaná databáza je jednou z nich.   

Databáza IEEE Xplore Digital Library poskytuje prístup k odbornej literatúre - k plným textom -  z oblasti elektrotechniky či informatiky Zameriava sa aj na iné technické odbory ako doprava, biomedicína, strojárenstvo, optika a podobne.


Viac informácií

Digitálne technológie, inovatívne služby aj podpora knihovníctva. Verejné knižnice sú silným partnerom

Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislosti oslovilo, a dnes s nimi, ako so svojimi partnerskými verejnými knižnicami, aktívne rozbieha spoluprácu naprieč celým Slovenskom.   


Viac informácií

Akademický a podnikateľský sektor si budú opäť „povedomejší“

Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď nájdu spoločnú reč, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou.

Vedci či výskumníci majú stále rezervy v poznaní možností, ktoré im prináša ochrana duševného vlastníctva. Ani všetci podnikatelia dnes úplne nerozumejú potenciálu, ktorý sa im v inováciách pre ich biznis ponúka. Po pilotnom ročníku v roku 2020, môžu aj tento rok opäť spoločne hovoriť a diskutovať na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021.


Viac informácií

Odborná literatúra od medicíny, cez techniku až po spoločenské vedy. Navyše v českom jazyku a bezplatne

Nielen dnes chceme aktuálne, ale aj kvalitné a hodnoverné zdroje informácií. Jedinečný obsah celosvetových licencovaných datábáz, dostupných 24/7 prostredníctvom vzdieleného prístupu sa najnovšie rozširuje o ďalšiu viac ako šešťtisícku e-kníh.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ponúka aktuálne aj portfólio elektronických informačných zdrojov českých e-kníh nielen z produkcie vydavateľstva Grada.


Viac informácií

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Projekt IT Akadémia je predĺžený

Národný projekt - IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie - sa predlžuje do 31. augusta 2022. Aktivity projektu cielia najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. V tejto súvislosti predovšetkým na vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov, vrátane väzieb na nové národné projekty edIT 1 a edIT 2. Realizovať sa plánujú aj workshopy, webináre a konzultácie v rámci Klubu digitálnych koordinátorov. Rozvíjať sa majú digitálne kompetencie učiteľov a žiakov, a tiež inovačné vzdelávanie. Podporiť bádateľské schopností a informatické myslenie u svojich žiakov pomôžu pedagógom skúsenosti z workshopov a webinárov pre učiteľov. Podľa aktuálnej situácie sa bude reagovať aj na potreby dištančného vzdelávania počas 3. vlny pandémie.


Viac informácií

Už nielen knihovníci, ale aj digitálne zruční lektori

Knihovníci prostredníctvom aktuálnych workshopov získajú zručnosti v najmodernejších technológiách. Svoje skúsenosti s prácou s microbitmi či 3D tlačou následne posunú mladým používateľom svojich knižníc. Prví si kreatívne vzdelávanie vyskúšali knihovníci z Košického a Prešovského kraja.

Digitálne vzdelávanie zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom vzdelávaní.


Viac informácií

Digitálne knižnice, vlastné zariadenia, dostupné formáty. CVTI SR bolo súčasťou európskeho prieskumu o využívaní e-kníh

Medzinárodný projekt zameraný na sprístupnenie kníh 20. a 21. storočia v digitálnej podobe nedávno zhodnotil výsledky svojho dotazníkového prieskumu. Jedenásť zapojených krajín Európy, vrátane Slovenska, zisťovalo rôzne preferencie respondentov pri používaní e-kníh.

Slovenským zástupcom partnerského konzorcia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).


Viac informácií

Slovenský výskum bude dostupnejší a viditeľnejší. Národná stratégia pre otvorenú vedu SR je schválená

Najdôležitejšie zásady, aktuálna situácia v Európe i u nás, zapojené subjekty a kľúčové oblasti pre presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Aktuálne schválená Národná stratégia pre otvorenú vedu má jasný cieľ – chce verejnosti sprístupniť výstupy výskumu s minimálnymi obmedzeniami.

Transparentný prístup k vedeckým údajom „dostal zelenú.“ Vláda schválila Národnú stratégiu pre otvorenú vedu SR (stratégia). Prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvorenej vedy v Európe, analyzuje východiskový stav na Slovensku, definuje zainteresované skupiny a strategické oblasti na presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Podstatou je sprístupniť verejnosti primárne výstupy výskumu financovaného z verejných zdrojov – publikácie a dáta – v digitálnom formáte bez obmedzení alebo s minimálnymi obmedzeniami, s použitím verejných licencií.


Viac informácií

Pozornosť aj uznanie slovenskej vede. Na nominácie čaká tradičné ocenenie prenosu výsledkov výskumu do praxe

Inovácie či technické riešenia vznikajú vo vede a výskume. Pre ich rentabilné využívanie v praxi je potrebné najprv ochrániť ich duševné vlastníctvo a až následne ich komerčne zhodnocovať. Proces takzvaného transferu technológií a jeho úspešné výstupy si všíma aj už stabilná súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorá aktuálne stále čaká na nominácie.  

Deviaty ročník súťaže tradične organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jeho organizačná zložka Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). 

 


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 29. 6. 2021 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>