O projekte

    


    

Projekt Smart>Net s podnázvom Interregionálna sieť technologických centier priamo súvisí s hlavnými stratégiami rozvoja programového územia prihraničných regiónov Slovenska a Rakúska. Zámerom projektu je podpora regionálneho hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách, zvýšenie atraktivity dotknutých regiónov ako miesta na usídlenie a rozvoj firiem. Projekt ďalej prispeje k nárastu konkurencieschopnosti týchto podnikov a k zvýšeniu kvalifikácie a kompetencií regionálnych ľudských zdrojov.

Projekt SMART>Net je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, tematická priorita Znalostný  región a hospodárska konkurencieschopnosť. Cieľom programu je vybudovanie aktívneho cezhraničného regiónu založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity, a ktorý zohráva dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi. Keďže tento región zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá s vysokou koncentráciou hlavných sídiel významných inštitúcií, univerzít a výskumných centier, má bezpochyby veľký potenciál na to, aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu je 1.081.019,33 EUR

Trvanie projektu
marec 2012 – máj 2014 (28 mesiacov)

OFICIÁLNA STRÁNKA PROJEKTU

http://www.twinstars.eu/

Oprávnené regióny v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:44