Rastlinstvo Slovenska. Nenahraditeľné bohatstvo spoznáte aj cez e-publikácie

Jar, to sú prvé rastliny a kvety. Ich nekonečná rozmanitosť si žiada aj rozmanité zdroje informácií o nich. Napríklad e-publikácie.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zdigitalizovalo špecializovaný bulletin a ďalšie publikácie o našom bohatstve v podobe rastlinstva. Ponúka ich vo svojej digitálnej knižnici. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nadviazalo, v rámci medzinárodného projektu EODOPEN, spoluprácu so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV. Výsledok? Zdigitalizovaný Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti a viaceré zborníky či odborné publikácie. Digitálna knižnica CVTI SR sa tak rozšírila o ďalší špecializovaný obsah, cenný aj pre súčasné environmentálne témy riešené v spoločnosti.     

Recenzovaný časopis Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti vychádza od roku 1979. Články sú odrazom výskumu z oblasti floristiky, taxonómie, fytocenológie, fytogeografie, ekológie a fyziológie rastlín. Geograficky sa týkajú najmä územia Slovenska. Časopis oživujú aj správy zo života Slovenskej botanickej spoločnosti, životné jubileá a nekrológy jej členov. Hodnotné sú i recenzie publikácií z botanických disciplín. „Časopis vychádza dvakrát ročne. K určitému ročníku môžu vyjsť v priebehu roka aj jedno či dve samostatné monotematické čísla venované špeciálnym témam,“ približuje predseda Slovenskej botanickej spoločnosti Milan Valachovič.

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, jednotlivé čísla špecializovaných vydaní a iné publikácie vydané spoločnosťou ponúka aj stránka Slovenskej botanickej spoločnosti.

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (ďalej len Spoločnosť) združuje približne 390 členov zaujímajúcich sa o botaniku v najširšom zmysle, od fyziológov po systematických botanikov a geobotanikov a od algológov, cez lichenológov a bryológov až po amatérov a profesionálov venujúcich sa o ochrane prírody. Spoločnosť vznikala postupne osamostatňovaním sa z materskej Československej botanickej spoločnosti so sídlom v Prahe. Prvá samostatná slovenská organizačná jednotka sa v rámci Československej botanickej spoločnosti (ČSBS) začala tvoriť v roku 1945, kedy bol vytvorený „Odbor pre Slovensko“ so sídlom v Bratislave. V roku 1955 bol odbor premenovaný na „Československú botanickú spoločnosť na Slovensku.“ V roku 1962 prešla Spoločnosť pod SAV a názov zmenila na „Československá botanická spoločnosť pri SAV“. Od roku 1966 sa po ďalšej reorganizácii začal používať terajší názov Spoločnosti. Podľa zamerania výskumu sa Spoločnosť člení na odborné sekcie (algologická, dendrologická, fyziologická, sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie a sekcia systematickej botaniky a geobotaniky), pracovné skupiny (lichenologická, populačnej biológie rastlín) a komisie (edičná, nomenklatorická, pre ochranu prírody).

http://sbs.sav.sk/

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/ 

#eodopen #creativeeurope │ http://sbs.sav.sk/   │  https://www.cvtisr.sk/  │ https://www.cvtisr.sk/eodopen

Rastlinstvo Slovenska. Nenahraditeľné bohatstvo spoznáte aj cez e-publikácie

Posledný update stránky: 2022-04-29 10:04