Podujatia Tour de ERA úspešne v cieli

V utorok 30. apríla 2019 sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave konalo posledné zo série piatich dvojdňových podujatí Tour de ERA v piatich slovenských mestách - Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Bratislave.

Myšlienka usporiadať sériu týchto unikátnych podujatí vzišla z potreby naplnenia cieľov projektu SK4ERA, ktorými sú zvýšenie participácie Slovenska v Európskom výskumnom priestore, zvýšenie počtu projektov v rámci medzinárodnej spolupráce, lepšie využívanie národnej výskumnej infraštruktúry, zvýšenie excelentnosti slovenského výskumu a zvýšenie povedomia o slovenskom výskume a inováciách v zahraničí.

Usporiadatelia z Centra vedecko-technických informácií SR si uvedomovali dôležitosť vycestovania za žiadateľmi aj mimo Bratislavy a chceli poskytnúť všetkým potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore (ERA), preto bola časť podujatí venovaná programom ERA - Erasmus +; Kreatívna Európa; INTERREG Danube; INTERREG Central Europe; Fond malých projektov v rámci INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko; INTERREG V-A Slovensko - Česko, Slovensko - Rakúsko, Slovensko - Poľsko; ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020; Granty EHP a Nórska; Medzinárodný vyšehradský fond; CEF Telecom; LIFE; COST; Európa pre občanov a ďalšia časť bola venovaná programu Horizont 2020.

Hlavnými témami Horizontu 2020 v jednotlivých mestách boli:

ŽILINA: Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava.

BANSKÁ BYSTRICA: Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť.

KOŠICE: Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti.

NITRA: Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti.

BRATISLAVA: Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

Dôležitou súčasťou podujatia bola praktická časť – celodenný workshop, ktorý sa v každom meste konal v 2. deň podujatia a prihlásení účastníci tak mohli získať praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020.

CVTI SR tak chcelo komplexne pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na H2020, pripomenúť im aktuálne výzvy, ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov a ponúknuť im praktickú pomoc a rady pri písaní projektov. 

Usporiadatelia z Centra vedecko-technických informácií SR by chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na týchto organizačne náročných podujatiach podieľali - delegátom z Horizontu 2020 a ich spolupracovníkom, ktorí pre tieto podujatia zabezpečili priestory na jednotlivých univerzitách – konkrétne pánovi doc. Antonovi Lavrinovi a doc. Františkovi Jakabovi z Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach, pani doc. Martine Fikselovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; špeciálne poďakovanie patrí pani prof. Tatiane Kováčikovej zo Žilinskej univerzity v Žiline a pani doc. Alexandre Bitušíkovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa aktívne podieľali na prednáškach a organizácii podujatia.

Poďakovanie organizátorov patrí aj Mgr. Miroslavovi Konečnému, ktorý bol lektorom všetkých 5 workshopov; taktiež ZMOS-u a Úradu vlády SR, ktorí boli spoluorganizátormi podujatia Tour de ERA v Banskej Bystrici. V neposlednom rade si dovoľujeme poďakovať 50 prezentujúcim hosťom na podujatiach a samotným účastníkom Tour de ERA, ktorých počet sa vyšplhal na vyše 400.

Tešíme sa zo záujmu o témy, ktoré sme na podujatiach ponúkli, ďakujeme za vysokú účasť a za všetky pozitívne ohlasy. Tešíme sa na vás o rok pri ďalšej sérii podujatí Tour de ERA 2020!

FOTOGALÉRIA - TOUR DE ERA (ŽILINA, 26. 3.  - 27.3. 2019)

FOTOGALÉRIA - TOUR DE ERA (B. BYSTRICA, 4. - 5. 4. 2019)

FOTOGALÉIRA - TOUR DE ERA (KOŠICE, 16. - 17. 4. 2019)

FOTOGALÉRIA - TOUR DE ERA (NITRA, 25. - 26. 4. 2019)

FOTOGALÉRIA - TOUR DE ERA (BRATISLAVA, 29. - 30. 4. 2019)

Posledný update stránky: 2019-05-03 16:15