Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Krajania pôsobiaci v cudzine sa môžu zapojiť do databázy a pomôcť tak zlepšovať domáce vedeckovýskumné prostredie. 

Zapojiť slovenskú vedu do špičkových európskych programov na podporu vedy a výskumu je možné prostredníctvom programov Horizont 2020 (H2020) a nadväzujúceho programu Horizont Európa. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré zastrešuje Národné kontakty body H2020 prišlo aj s ďalšou myšlienkou, ako túto snahu podporiť. Ide o aktivitu jedného z jeho národných projektov.

„V rámci národného projektu SK4ERA máme ambíciu spájať iniciatívy slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a ponúkať nové formy obojstranne výhodnej spolupráce. CVTI SR chce k spolupráci osloviť združenia i jednotlivcov s cieľom vytvoriť nástroje na uľahčenie komunikácie Slovákov v zahraničí s domácim prostredím. Môže ísť o spoločnú prípravu podujatí, sprostredkovanie mentoringu, spoločnú prípravu projektov alebo ako možnosť hodnotiť či pripomienkovať projekty predovšetkým v rámci programov EÚ,“ konkretizuje Jakub Šimkovič z CVTI SR.

Ideálnym výstupom projektu SK4ERA je vytvoriť živú a neustále aktualizovanú databázu. sa po vzájomnej dohode domácich a zahraničných partnerov nemusí limitovať iba na vyššie uvedené formy spolupráce. CVTI SR je pripravené túto interakciu uľahčiť, podporiť a propagovať. Napokon sa má pretvárať do ďalších projektov a iniciatív, ktoré povedú k zlepšeniu konkurencieschopnosti domáceho prostredia.

Aktuálne majú možnosť registrovať sa do Alumni databázy SK4ERA jednotlivci. Zámerom je však osloviť čo najširší okruh potenciálnych záujemcov. S týmto cieľom boli k spolupráci oslovené organizácie LEAF a iniciatívy To dá rozum a Žijem vedu. 

Šimkovič ďalej uvádza: „V prvej fáze tejto činnosti má projekt SK4ERA získať čo najdôkladnejší prehľad o slovenských vedcoch pôsobiacich v zahraničí. Osloviť všetkých, ktorým stav slovenskej vedy a výskumu nie je ľahostajný, a predstaviť im možnosti, kde im CVTI SR, ako verejná inštitúcia vie pomôcť a byť užitočná.“

Ako doplnil, CVTI SR vníma, že tejto téme sa venovali viaceré štúdie, ktoré okrem iného skúmali aj príčiny relatívne silného odlevu mozgov do zahraničia, ako aj bariér pre návrat. Projekt SK4ERA chce neustále získavať spätnú odozvu a prichádzať so stále novými nástrojmi na prehĺbenie spolupráce s verejným sektorom.

„Obraciame sa teda na zahraničných autorov výziev na zlepšenie slovenskej vedy a výskumu, aj tých, ktorí o tom zatiaľ iba uvažujú, aby sa s našou pomocou zviditeľnili. Začali praktickými krokmi a nadviazali spoluprácu s domovom prostredníctvom našej databázy. Do Alumni databázy SK4ERA sa môžu záujemcovia prihlásiť vyplnením elektronického formulára,“ uzatvoril Šimovič.

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Posledný update stránky: 2020-06-18 12:41