Etický aspekt patrí k esencii vedy: Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Obraciame sa na slovenskú akademickú obec, výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov, výskumné inštitúcie, univerzity, akadémie, grantové agentúry, na všetkých, ktorým záleží na dodržiavaní vedeckej integrity na Slovensku, s výzvou, aby sa zapojili do pripomienkovania predložených dokumentov.

Čo je cieľom Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Cieľom deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, aby sa verejne prihlásili k záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický aspekt vedeckej činnosti, ktorý patrí k esencii vedy, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám.

Konkrétne kroky pre upevnenie vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia  sa opiera o európske štandardy,  predovšetkým The European Code of Conduct on Research Integrity, ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do Rámcových programov EÚ. Vychádza z nich Národný etický kódex vedeckej integrity, ktorý definuje etické normy platné pre slovenskú vedeckú komunitu, ktorá sa prihlási k tejto deklarácii.

Deklarácia zároveň zaväzuje slovenské výskumné organizácie a univerzity k zavádzaniu vzdelávania v oblasti vedeckej integrity pre študentov na  všetkých stupňoch vzdelávania a výskumných pracovníkov.

V deklarácii sa venuje pozornosť aj definovaniu presných pravidiel procesu vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu (Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu a vzdelávania), a takisto sa navrhuje prijať legislatívnu úpravu (Návrh na zmenu legislatívy), ktorá by umožňovala sankcionovať neetické správanie.

Dôležitou súčasťou zabezpečenia kultúry vedeckej integrity je vytvorenie nadinštitucionálnej platformy na národnej úrovni – Národnej etickej komisie pre vedeckú integritu.

Kto je iniciátorom Deklarácie

Na základe výstupov z medzinárodnej konferencie Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní, konanej 21. 5. 2019 v Banskej Bystrici bola vytvorená pracovná skupina pre vedeckú integritu na Slovensku (PS RI4SK), ktorá pri tvorbe deklarácie vniesla do diskusie perspektívu samotných vedcov, zástupcov grantových agentúr, akreditačnej komisie, ich potreby a ambície na skvalitnenie slovenskej vedy z pohľadu vedeckej integrity.

Ako postupovať pri pripomienkovacom procese

Na pripomienkovanie sú predložené 4 dokumenty:

Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku
Príloha 1: Národný etický kódex vedeckej integrity
Príloha 2: Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu a vzdelávania
Príloha 3: Návrh na legislatívne zmeny

Každý z dokumentov vo svojej úvodnej časti obsahuje možnosť uviesť meno a priezvisko osoby resp. osôb, ktoré pripomienky spracovali a inštitúciu, ktorú zastupujú. 

Pripomienky, prosím, vpisujte do predpripravenej tabuľky, ktorá sa nachádza na úvode každého dokumentu. Uveďte znenie pôvodného textu (v prípade, že je definovaný článkom, bodom a písmenom, tak aj tieto), Vami navrhované znenie (použite, prosím sledovanie zmien) a Vaše zdôvodnenie.

Takto spracované pripomienky zašlite na email psri4sk@cvtisr.sk do 30.10.2020.

Ďakujeme, že ste sa zapojili a pomáhate nám  v našom úsilí posilniť kultúru vedeckej integrity na Slovensku!

Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity  na Slovensku  

                                                                                                                   

Posledný update stránky: 2020-10-06 09:24