85vyrocie.cvtisr.sk

SEETechnology

SEETechnology – vedecké poznatky sú príležitosťou pre podnikanie

SEETechnology (Spolupráca vedeckých parkov krajín Juhovýchodnej Európy za účelom  podpory nadnárodných trhov a výsledkami výskumu a vývoja a technológií v prospech malých a stredných podnikov.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa. Doba trvania implementácie projektu je 24 mesiacov. Jeho realizácia bola zahájená v októbri 2012 a ukončenie je plánované na september 2014.

Projektové aktivity zastrešuje 9 partnerov projektu a 6 asociovaných partnerov v rámci Európy.   

Ide predovšetkým o univerzity a špecializované inštitúcie podporujúce podnikanie na základe inovatívnych výsledkov výskumu a vývoja.

Za Slovenskú republiku je partnerom projektu Univerzita Komenského v Bratislave a  Centrum vedecko-technických informácií zastúpené ako asociovaný partner. Významnú úlohu zohráva Slovensko aj na najvyššej úrovni. Jediným pozorovateľským orgánom je slovenský  Úrad priemyselného vlastníctva.

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť a vylepšiť existujúce podporné služby, nástroje a rámce zamerané na podporu využívania vedeckých poznatkov a vyvinutých technológií inovatívnymi malými a strednými podnikmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Šesť pracovných balíkov zahŕňa:

WP 1                    Manažment projektu            

WP 2                    Komunikácia a diseminácia výsledkov

WP 3                    Zber údajov o výskumných projektoch, dostupných ľudských zdrojoch a infraštruktúre, návrh  

                              inovačných služieb. Príprava spoločnej stratégie rozvoja služieb 

                             (koordinátor - Univerzita Komenského v Bratislave)

WP 4                    Tvorba kapacít a odporúčaní pre tvorcov politík

WP 5                    Testovanie nových služieb         

WP 6                    Vytvorenie IKT platformy pre zdieľanie skúseností

 

Partneri:


 • University of Maribor (Slovinsko)
 • University of Graz (Rakúsko)
 • Commenius University in Bratislava (Slovensko)
 • Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics (Maďarsko)
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna (Taliansko)
 • Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (Rumunsko)
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Rumunsko)
 • University of Zagreb (Chorvátsko)
 • Croatian Institute of Technology (Chorvátsko)

Asociovaní strategickí partneri:              


 • Public Agency for Entrepreneurship and Foreign Invesment (Slovinsko)
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Slovensko)
 • ASTER Joint Stock Consortium (Taliansko)
 • Hungarian Invesment and Trade Agency (Maďarsko)
 • Styrian Government – Department 3, Science and Research  (Rakúsko)
 • Styrian Business Development Agency (Rakúsko)

 

Pozorovateľ


 • Úrad priemyselného vlastníctva SR (Slovensko)

Zapojenie sa do projektu je pre univerzitu Komenského príležitosťou ako rozvíjať aktivity súvisiace so spoluprácou vedy a priemyslu. Umožňuje nadviazanie kontaktov na medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade je to cesta ako prezentovať výsledky vlastnej výskumno-vývojovej činnosti.

Bližšie informácie o projekte na oficiálnej webovej stránke www.seetechnology.eu

       

                   
            

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50
×