85vyrocie.cvtisr.sk

Zlepšovať sa a motivovať sa k ďalšiemu vzdelávaniu. Spoznali sme mladých Nadaných programátorov v súťaži PALMA junior

Rozvíjať algoritmické a logické myslenie, programátorské zručnosti, ale i estetické cítenie a vytvárať si tak pozitívny vzťah k programovaniu. To je príležitosť, ktorú už tradične ponúka žiakom a študentom súťaž PALMA junior. Využiť ju mohli už po pätnástykrát.

Riešiť úlohy programovaním v prostredí Imagine, resp. Python je náplňou súťaže PALMA junior. Určená je žiakom druhého stupňa základných škôl, žiakom prímy až septimy osemročných gymnázií a žiakom 3. ročníka stredných škôl.

V stredu, 17. júna 2020, zorganizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach finálové kolo už 15. ročníka súťaže PALMA junior. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú so šírením nového koronavírusu sa tento rok konala online formou.

Súťaž je jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Jeho cieľom je motivovať žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.

Súťaž pozostáva nielen z jedného súťažného dňa, ale aj z troch online kôl konaných počas školského roka a finálového kola, v ktorom súťažia najlepší riešitelia prechádzajúcich kôl. Tohtoročného finále sa zúčastnilo spolu 38 súťažiacich v 21 tímoch.

„Veríme, že aj tento ročník súťaže PALMA junior prispel k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na základných a stredných školách, následne ich  motivácii,  k samo vzdelávaniu a rozvoju tvorivosti. A zároveň umožnil učiteľom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie ich výchovnovzdelávacieho procesu,“ konkretizuje RNDr. Róbert Hajduk, PhD., garant popularizačných aktivít IT Akadémie.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Posledný update stránky: 2020-06-23 14:17
×