85vyrocie.cvtisr.sk

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané

Súťaž určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti prenosu výsledkov výskumu do praxe sa konala po ôsmykrát. Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 pozná mená víťazov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udelilo aj tento rok prestížne ocenenie Cena za transfer technológií v troch kategóriách. V dnešný deň, 20. 10.  2020, sa k jednotlivým kategóriám priradili aj konkrétne výstupy a mená.  

Kategória INOVÁCIA l Spôsob výroby pufovaných produktov so zníženým obsahom akrylamidu l

Víťazná inovácia pochádza z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Technológia sa týka špeciálneho spôsobu ošetrenia cereálnych múk, z ktorých sa vyrábajú pufované výrobky, čím sa podstatne zníži obsah nebezpečnej potenciálne karcinogénnej látky akrylamid a to o 50 až 99 %. Spôsob účinnosti inovácie bol overený vo výrobnej prevádzke spoločnosti Celpo, s.r.o.

Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA l prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. l

Víťaz pôsobí na Katedre zvárania a spájania materiálov, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie získal za jeho dlhoročný výskum a vznik mnohých inovatívnych mäkkých spájok s veľkým komerčným potenciálom.  

Kategória POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ l IMPULZ CORONA STU l

Víťazný projekt vznikol na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pod záštitou rektora prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. Je to platforma zdieľaného výskumno-vývojového priestoru pre študentov, pedagógov a vedcov Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej Akadémie Vied, podporujúca kreativitu a interdisciplinárnu spoluprácu riešiteľov, ktorej výstupom budú patenty, publikácie a praktické riešenia v boji s vírusom.

„Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Chceme tak zvýšiť povedomie o transfere technológií a jeho dôležitosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti a posilňovaní konkurencieschopnosti Slovenska,“ uzatvoril Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Aktuálny ročník súťaže sa konal v rámci medzinárodnej konferencie COINTT 2020

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané   

FOTOGALÉRIA

Posledný update stránky: 2020-10-20 13:16
×