VEDECKÁ CUKRÁREŇ│DNA ako kľúč k našej minulosti. Ako genetika pomáha archeológom skúmať náš pôvod

Vlastnosti a význam DNA molekuly a rozvoj metód, ktorými ju študujeme, spôsobili v posledných desaťročiach revolúciu objavov a poznatkov. A to nielen tých, ktoré dokáže využiť medicína. Analýza DNA vstúpila aj do rôznych iných odborov, ktoré nemajú na prvý pohľad s genetikou veľa spoločného. Dobrým príkladom sú archeológia a história, ktoré v mnohom doplnili či zmenili naše predstavy a vedomosti o pôvode nášho druhu a postupnom osídľovaní kontinentov a ich regiónov ľudskými populáciami. DNA sa tak stala akýmsi historickým prameňom.

Okrem objavov v súvislosti s naším vzťahom s neandertálcami či inými homininmi, odpovedá aj na mnohé iné otázky súvisiace napríklad s neolitickou revolúciou, sťahovaním národov či osudmi šľachtických rodov, ale aj na zdanlivo nesúvisiace zaujímavosti, ako a kedy sme sa začali obliekať.

Na prednáške sa dozviete, aký prínos má genetika pri odhaľovaní koreňov ľudstva, ale aj to, či budú musieť samotní archeológovia pri svojich nálezoch sekvenovať DNA.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 20. 3. 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

HOSŤ:

Mgr. Marian Baldovič, PhD., patrí medzi kmeňových vedecko-výskumných zamestnancov na katedre molekulárnej biológie a zúčastňuje sa aj na pedagogických a vedeckých aktivitách. V rámci svojej dizertačnej práce patril medzi prvých na Slovensku, ktorí sa zaoberali variabilitou mitochondriálnej DNA a Y chromozómu z pohľadu rekonštrukcie demografickej histórie populácie na Slovensku, ako aj fylogeografie jednotlivých haploskupín týchto systémov. Dodnes patrí k odborníkom a konzultantom v tejto oblasti. V rámci svojho pôsobenia v pracovnej skupine zameranej na štúdium ľudského genómu sa venoval a venuje riešeniu mnohých vedeckých, ale aj praktických otázok.

Vo svojom výskume prioritne študuje normálnu variabilitu oblastí ľudského genómu na populačnej úrovni. Bol spoluriešiteľom viacerých projektov zameraných na molekulárno-genetickú analýzu závažných dedičných ochorení, ako sú cystická fibróza, fenylketonúria, Wilsonova choroba, hemofília, deficiencia alfa-1-antitrypsínu a iných, ale aj multifaktoriálneho ochorenia, akým je Parkinsonova choroba. Dosiahnuté výsledky prispeli jednak k objasneniu štruktúry a funkcie študovaných oblastí ľudského genómu, a jednak tvoria základ DNA diagnostiky týchto ochorení na Slovensku. Od roku 2020 pôsobí aj ako súdny znalec.

VEDECKÁ CUKRÁREŇ│DNA ako kľúč k našej minulosti. Ako genetika pomáha archeológom skúmať náš pôvod?

Mgr. Marian Baldovič, PhD. 21. 3. 2023, 9. 00 hod. 

Posledný update stránky: 2023-03-02 10:27