85vyrocie.cvtisr.sk

VEDA V CENTRE │Vzduch dnes a o sto rokov

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, v ktorej sa budeme venovať kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete. Povieme si o emisiách a o ich rozptyle a prenose na krátke aj dlhé vzdialenosti. Diskutovať budeme aj o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a ukážeme si, ako sa také meranie realizuje. 

O tom všetkom sa dozviete v septembrovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v prednáškovej sále na Ventúrskej 11. Našou hostkou bude Mgr. Jana Matejovičová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Téma:

Hovorí sa, že človek začal znečisťovať ovzdušie vo chvíli, keď sa naučil klásť oheň. V rámci prednášky sa porozprávame o tom, ako sa emisie v ovzduší vyvíjali, ako sa tento vývoj mení a čo sa bude s emisiami diať podľa odhadov ďalej. Povieme si, aké množstvo a zloženie znečisťujúcich látok máme vo vzduchu a aký je osud týchto látok. Spomenieme dominantné zdroje emisií v ovzduší z minulosti a prítomnosti a ich vplyv na Slovensko dnes, pričom sa pokúsime aj o porovnanie s inými krajinami. Rovnako ako je dobrodružnou témou na hranici medzi fyzikou a chémiou otázka, čo sa ďalej stane so znečisťujúcimi látkami vypustenými do ovzdušia, je veľkou témou aj vplyv meteorologických podmienok na ich rozptyl a prenos v ovzduší.

Dozvieme sa o histórii a súčasnosti monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj o tom, ako by sa za ideálnych podmienok mohlo meranie vyvíjať v budúcnosti. Porovnáme rozdiely medzi našou monitorovacou sieťou a podobnými sieťami v iných krajinách. Zmienime sa aj o smogovom varovnom systéme, prečo vôbec vznikol, ako fungoval v minulosti a ako funguje v súčasnosti. O modelovaní kvality ovzdušia nemá väčšinou verejnosť dostatok informácií, preto si povieme, čo to vlastne je a aký má význam. Na záver prednášky pripravíme krátky workshop, v rámci ktorého budeme interpretovať rôzne ukážky výstupov modelovania kvality ovzdušia a taktiež nepovinný kvíz, kde si budeme môcť overiť pochopenie týchto informácií.

Hosť: 

Mgr. Jana Matejovičová pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, na úseku Kvalita ovzdušia. Od príchodu do SHMÚ sa venovala úlohám rôzneho zamerania, ako je výpočet emisií perzistentných organických látok a prachových častíc, spracovanie údajov
z monitorovania znečisťujúcich látok a príprava vstupov pre modelovanie kvality ovzdušia. Podieľa sa aj na príprave podkladov pre Programy na zlepšenie kvality ovzdušia.
Za slovenskú stranu viedla projekt Emisie dioxínov v kandidátskych krajinách a pracovala ako člen Regionálnej organizačnej skupiny pri Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach. Zúčastňuje sa taktiež na aktivitách medzinárodnej platformy pre modelovanie kvality ovzdušia podľa požiadaviek Európskej únie (FAIRMODE).

Podujatie sa uskutoční 29. septembra 2022 o 17.00 hod. Záznam z prednášky bude dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. septembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave a partnermi podujatia sú špecializované knižnice v Univerzitnej knižnici v Bratislave, konkrétne Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO a Depozitná knižnica NATO.

Táto prednáška je sprievodným podujatím v rámci podujatia Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022
v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na

www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.


VEDA V CENTRE │Vzduch dnes a o sto rokov

29. septembra 2022 o 17.00 hod.

v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v prednáškovej sále na Ventúrskej 11 

Hosť: Mgr. Jana Matejovičová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.


Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

 

 

Posledný update stránky: 2022-09-09 09:18