Veda v CENTRE: Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť?

poruchy správania

Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím správaním rozptyľuje spolužiakov či v interakcii s učiteľom narúša vyučovací proces? Je nesústredené, nepozorné, agresívne a nasávanie vedomostí mu nejde samo od seba? Prečo sa (nielen) u detí objavujú poruchy správania? Prečo majú niektoré z nich problém s čítaním alebo počítaním? Ako vieme pracovať s poruchami učenia sa? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE v stredu 27. marca 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našou hostkou bude PhDr. Eva Smiková, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Poruchy správania sú v našej populácii čoraz rozšírenejšie. Ako ich delíme a aké sú príčiny vzniku týchto porúch? Za špecifickými vývinovými poruchami správania sú síce biochemické zmeny centrálnej nervovej sústavy, ale v domácom aj školskom prostredí je možné ich na základe odbornej diagnostiky korigovať. V prednáške sa zameriame predovšetkým na psychologické a sociálne aspekty týchto porúch a aj na to, aké problémy môžu spôsobiť v dospelosti. Budeme sa venovať poruchám, ako je dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia či dyspraxia. Dajú sa tieto poruchy identifikovať ešte v predškolskom období? Ako môže byť rodič nápomocný dieťaťu s poruchami a akú odbornú pomoc a podporu môže pre svoje dieťa vyhľadať?     

PhDr. Eva Smiková, PhD., vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislave, odbor psychológia. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie rizikového  správania, agresivity, šikanovania a kyberšikanovania. Má na starosti metodické usmerňovanie v systéme výchovného poradenstva a prevencie aj v špeciálnych výchovných zariadeniach. Tvorí expertízy, usmernenia a odporúčania pre odborné činnosti v oblasti psychológie pre ministerstvá, školy a školské zariadenia. Je  lektorkou  výcvikov zameraných na rozvoj sociálno-psychologických kompetencií. Jej ďalšími odbornými činnosťami sú: poradenstvo pre deti a rodičov, supervízia, znalecká činnosť pre súdy a políciu, prednášková a publikačná činnosť, vystúpenia v rozhlase a televízii.

Podujatie sa uskutoční 27. marca 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. marca 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2024-03-15 06:47