Úrad priemyselného vlastníctva SR ponúka stáže. Nových odborníkov môžu získať aj pre oblasť transferu technológií

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže na svojich odborných útvaroch. Stáž je svojím zameraním vhodná pre študentov 2. až 5 ročníka vysokých škôl, v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn.

Stážový program ponúka komplexný balík informácií o fungovaní úradu, kompetenciách jednotlivých odborov a aktivitách smerom k podnikateľskej a vedecko-výskumnej spoločnosti. Študenti spoločne získajú základné vedomosti o možnostiach ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach, o sporových a odvolacích konaniach vedených pred úradom, o právnych predpisoch, právnych aktoch EÚ a medzinárodných zmluvách, aktivitách či spoluprácach.

Následne budú prerozdelení na jednotlivé odbory, kde im bude pridelený tútor a agenda. Stážový program je ukončený krátkou prezentáciou študenta a odovzdávaním certifikátov.

Miesto výkonu stáže: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Dátum: október 2020

Trvanie: 15 pracovných dní, resp. podľa dohody

Podmienky prijatia na stáž:

  • Študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn
  • Anglický jazyk, min B1
  • Motivačný list (krátke predstavenie sa a dôvody záujmu o stáž)
  • Štruktúrovaný životopis

Konečný termín na prihlasovanie: 10. september 2020

Prosíme všetkých uchádzačov o stáž zaslať motivačný list spolu so životopisom na adresu lucia.spisiakova@indprop.gov.sk do 10.09.2020.

   Škola ti ponúka vzdelanie, my ti ponúkame PRAX“

Posledný update stránky: 2020-07-22 15:34