Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch: Brzda či vízia rozvoja ?

Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme:  Čo bude po pandémií COVID 19 s našou ekonomikou?  Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, ako je klimatická zmena?

Interdisciplinárny vedný odbor ekologická ekonómia sa  zaoberá interakciou človeka v prírode a možnými stratégiami adaptácie na globálne zmeny.  Jeho podstatou je spoločenská dimenzia globálnej zmeny, teda  skúmanie faktorov zmeny individuálneho i kolektívneho správania za účelom transformácie spoločnosti k udržateľnej ekonomike a ochrane klímy. 

Nárast globálnej teploty o 2 °C, je za pokračujúceho trendu sveta reálny. Vystavujeme sa tak riziku spustenia kaskády synergicky pôsobiacich mechanizmov, ktoré prestaneme byť schopní kontrolovať tak, ako nevieme kontrolovať expanziu vírusu. Nastal teda čas na zmenu?

Udržateľná  ekonomika v turbulentných časoch:  Brzda či vízia rozvoja ?

Záznam z podujatia bude od 16. 2. 2021 dostupný na YouTube CVTI SR.

Hosť:

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie Oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je spoluautorkou článku na tému zmeny rozhodovania svetových lídrov o životnom prostredí, ktorý publikoval prestížny časopis Science. Viac ako 15 rokov pracuje  na medzinárodných vedeckých projektoch (spolu 12 projektov FMP EU).  Je v predsedníctve viacerých svetových vedeckých spoločností,  napríklad  International  Society for Ecological Economics či Earth System Governance. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied, ktoré sa zaoberá simuláciami zmeny správania a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a prednáša na Slovenskej Technickej univerzite.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17:00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

 

Posledný update stránky: 2021-01-26 10:27