Služby vedeckej knižnice sú jednoducho dostupné aj pre utečencov z Ukrajiny │Для біженців з України доступні послуги наукової бібліотеки │ Research library services are easily accessible for refugees from Ukraine

Bezplatná registrácia, databáza domácej aj zahraničnej tlače s aktuálnymi vydaniami, ale aj odborné elektronické zdroje či priestor študovne. Aj to sú služby, ku ktorým sa aktuálne môžu jednoducho dostať aj utečenci z Ukrajiny.

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) im tak uľahčí prístup k bežným aj odborným informáciám.

Utečenci z Ukrajiny môžu v CVTI SR využiť bezplatnú online registráciu. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu budú takéto registrácie vybavované v individuálnom režime.

V ponuke je tiež prístup k bohatému výberu elektronických informačných zdrojov. Rovnako aj prístup do študovne, kde sú k dispozícii počítače s internetovým pripojením.

Široký rozsah aktuálnych informácií poskytuje aj služba Pressreader. Sprístupňuje obsah novín a časopisov z celého sveta dostupných online v deň ich vydania.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pomoci pri registrácií občana Ukrajiny môžu záujemcovia kontaktovať helpdesk Vedeckej knižnice CVTI SR:+421 2/222 001 34; kniznica@cvtisr.sk

Registrácia do knižnice

Služby vedeckej knižnice sú jednoducho dostupné aj pre utečencov z Ukrajiny


Для біженців з України доступні послуги наукової бібліотеки

Безкоштовна реєстрація, база вітчизняних та зарубіжних публікацій з актуальними випусками, а також спеціалізовані електронні ресурси та навчальна кімната. Це послуги, до яких наразі можуть отримати доступ біженці з України.

Наукова бібліотека Центру науково-технічної інформації Словацької Республіки (CVTI SR) надасть їм доступ як до загальної, так і до спеціалізованої інформації.

Біженці з України можуть скористатися безкоштовною онлайн-реєстрацією в CTI SR. У випадку непередбачуваної ситуації, реєстрація здійснюватиметься в кожному окремому випадку індивідуально.

Також є доступ до широкого вибору електронних інформаційних ресурсів. Доступна навчальна кімната, де є комп’ютери з підключенням до Інтернету.

Широкий спектр актуальної інформації надає сервіс Pressreader. Даний сервіс робить контент газет та журналів по всьому світі доступним онлайн в день публікації.

У разі виникнення будь-яких питань або за необхідності допомоги з реєстрацією громадянина України, зацікавлені особи можуть звернутися до служби підтримки Наукової бібліотеки :+421 2/222 001 34; kniznica@cvtisr.sk

Зареєструватися в бібліотеці


Research library services are easily accessible for refugees from Ukraine

Free registration, a database of domestic and foreign press with current issues, as well as specialist electronic resources and a study room. These are also services that can currently be easily accessed by refugees from Ukraine.

The Scientific Library of the Centre for Scientific and Technical Information of the Slovak Republic (CVTI SR) will thus facilitate their access to both general and specialized information.

Refugees from Ukraine can use free online registration at the CTI SR. Due to the emergency situation, such registrations will be handled on a case-by-case basis.

Access to a wide selection of electronic information resources is also available. As well as access to the study room, where computers with internet connection are available.

A wide range of up-to-date information is also provided by the Pressreader service. It makes the content of newspapers and magazines from around the world available online on the day of publication.

In case of any questions or assistance with the registration of a citizen of Ukraine, interested persons can contact the helpdesk of the Scientific Library of the CVTI SR:+421 2/222 001 34; kniznica@cvtisr.sk

Registration to the library

 

Posledný update stránky: 2022-03-25 11:28