85vyrocie.cvtisr.sk

POZVÁNKA│Potrebujeme jadrovú energiu?

V súčasnosti sa živo diskutuje o klimatických zmenách, ich príčine a možných riešeniach. V prednáške sa pokúsime analyzovať situáciu s klimatickými zmenami spotrebou energie a možnými riešeniami z pohľadu fyziky. Pozrieme sa na historické a novodobé variácie teplotnej anomálie a koncentrácie CO2 v atmosfére, produkciu a spotrebu energie v súčasnosti a možný vývoj v budúcnosti.

Odhadovanú spotrebu v budúcnosti pravdepodobne nebude možné pokryť obnoviteľnými zdrojmi energie. Ako jediný významný a mohutný zdroj energie bez produkcie skleníkových plynov sa ponúka jadrová energia. Ukážeme, ako by bolo možné využiť jadrovú energiu pri znížení jej negatívne vnímaných dopadov. 

Marcová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 15.3.2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube počas marca 2021.

HOSŤ:

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. bol v rokoch 2011-2019  riaditeľom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 1983 obhájil dizertačnú prácu na tému Gama emisie v jadrových reakciách indukovaných neutrónmi a získal vedeckú hodnosť CSc. Počas výskumu v oblasti jadrových reakcií s rýchlymi neutrónmi absolvoval v roku 1979 dlhodobý študijný pobyt na Kyjevskej štátnej univerzite. Aktívne sa zapájal aj do početných výskumných projektov, koordinovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni. V rokoch 1980-90 venoval značné úsilie vývoju základného experimentálneho zariadenia oddelenia jadrovej fyziky FU SAV - zdroja 14 MeV neutrónov. Zaoberal sa hlavne iónovým zdrojom, iónovou optikou a štúdiom gama emisie v jadrových reakciách.  V roku 2001 založil Agentúru na podporu vedy a techniky v Bratislave a bol jej riaditeľom až do roku 2006. Už v roku 1983 absolvoval dlhodobý pobyt na Ústave Maxa Plancka pre jadrovú fyziku v Heidelbergu, na ktorý nadväzovali pobyty v Spoločnosti pre výskum ťažkých iónov (GSI m.b.H.) Darmstadt, kde spolupracoval na experimentoch Crystal Ball, TAPS a HADES a venoval sa reakciám relativistických ťažkých iónov. 

Posledný update stránky: 2021-03-18 13:34
×