POZVÁNKA │Vedecká cukráreň

Koncept antropocénu vychádza z poznania rozsahu vplyvu ľudstva na geologické, evolučné a klimatické procesy planetárneho systému. Vznikol síce v geológii a vo vedách o Zemi, ale v posledných dvoch desaťročiach podnietil aj veľmi širokú paletu filozofických výskumov.

Osobitný význam má pre environmentálnu filozofiu. Už od svojho vzniku v 60. rokoch minulého storočia poukazuje na dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia, predovšetkým však na vplyv toho, ako človek chápe sám seba a prírodu na devastáciu environmentálnych environmentálnej filozofie a zároveň ukázal, že ignorovanie závislosti človeka na stave planetárneho systému už reálne ohrozuje samotné predpokladov existencie civilizácie, a zároveň  i človeka ako živočíšneho druhu.

Z tohto chápania totiž plynie aj vnímanie prírody ako zásobárne zdrojov pre napĺňanie všetkých ľudských snov a ambícií na jednej strane a na strane druhej ako skládky, na ktorú môže človek ukladať akýkoľvek odpad. Koncept antropocénu potvrdil mnohé z predpokladov prežitie ľudstva.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 12.11.2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našomYouTube v novembri 2021.

HOSŤ:

Doc. Mgr. Richard  Sťahel, PhD. je filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež na filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Osobitnú pozornosť venuje filozofickým aspektom konceptov antropocénu, ekologickej civilizácie a environmentálnej demokracie. Okrem množstva vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom vedeckých monografií Environmentální devastace a sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015).

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

 

 

Posledný update stránky: 2021-11-04 12:55