POZVÁNKA │Históra ukrytá pod vodou

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier. Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť. Dôvodom bol obchod, výmena informácií, ale aj spoznávanie a dobývanie nových území.

Počas svojho života zanechali po sebe množstvo stôp v krajine, ale aj vo vodnom prostredí. Úlohou archeologického výskumu pod vodou je odhaľovať tieto stopy a rekonštruovať minulosť. Dozviete sa, ako sa odkrývajú dejiny pod vodnou hladinou a aké poklady sú na dne jazier, riek a morí.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku.Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našomYouTube počas júna 2021.

HOSŤ:

Mgr. Miroslava Daňová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa najmä dejinami a archeológiou z obdobia Rímskej ríše. Je spoluorganizátorkou workshopov o archeológii pod vodou v Chorvátsku (2017, 2018) a na Slovensku (2019, 2020). Spolu s Klaudiou Daňovou sú riešiteľkami pilotného grantu o archeológii pod vodou na Slovensku s názvom: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Potápaniu sa venuje s prestávkami od svojich 19 rokov a jej snahou je vytvoriť na Trnavskej univerzite priestor, aby sa archeológii pod vodou mohli v budúcnosti venovať aj slovenskí študenti archeológie. 

PhDr. Klaudia Daňová, PhD. je vedúcou Oddelenia archeológie praveku v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Primárne sa zaoberá staršou dobou bronzovou. Je licencovanou archeologičkou pre terénny výskum na súši, ale aj vo vodnom prostredí. Zastrešuje pilotný projekt, ktorý sa venuje archeologickým pamiatkam pod vodou s názvom: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. 

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Posledný update stránky: 2021-06-07 09:41