PODCAST│transfer technológií

Spolupráca medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií

Ako môžeme zjednodušiť kontakt a podporiť spoluprácu v oblasti transferu technológií medzi akademickou a podnikateľskou sférou? Na túto tému sme sa rozprávali s Lenkou Bednárovou z odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), s riaditeľkou Know-how centra Luciou Rybanskou zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v BratislavePetrom Peciarom zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

V podcaste sa ďalej dozviete, aká je úloha Centra transferu technológií pri CVTI SR a ako podporuje rozvoj slovenských vedeckovýskumných inštitúcií pri ochrane ich duševného vlastníctva a transfere technológií. Podcast prináša informácie aj o tom, čo je úlohou centier transferu technológií pri zintenzívnení spolupráce medzi akademickým a podnikateľským sektorom a ako sa takáto spolupráca konkrétne realizuje.

HOSTIA:

Ing. Lenka Bednárová, PhD., pôsobí v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v odbore transferu technológií, kde má na starosti marketingové aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií. Ako vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií vedie aj stredisko patentových informácií s názvom PATLIB, ktoré poskytuje služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva najmä podnikateľom a širšej verejnosti.

Je podpredsedníčkou riadiacej rady Združenia odborníkov na ochranu duševného vlastníctva a licencovanie – LES ČRS (Licensing Executives Society Czech Republic & Slovakia) a členkou Združenia odborníkov na prenos poznatkov – ASTP. 

JUDr. Lucia Rybanská je riaditeľkou Know-how centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého súčasťou je Kancelária spolupráce s praxou a Univerzitný technologický inkubátor. Od založenia Národného centra transferu technológií SR v roku 2015 zastupuje STU v Bratislave v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií.

Taktiež je členkou medzinárodnej organizácie LES (Licensing Executives Society Czech Republic & Slovakia), ktorá je súčasťou LESI (Licensing Executives Society International) a členom ASTP. Zapája sa do viacerých projektov STU a aktívne pôsobí aj v národnom projekte CVTI SR (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií
na Slovensku II – NITT SK II).

Doc. Ing. Peter Peciar, PhD., pôsobí ako docent v odbore strojníctvo – procesná technika na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Výskumne a pedagogicky sa venuje konštrukcii zariadení a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný priemysel, mechanike trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou a vývoju netradičných technológií spracovania práškových materiálov do aglomerovanej formy. Je spoluautorom viacerých unikátnych technológií a patentovaných zariadení v oblasti pilot-plant a 48 realizovaných priemyselných výskumných projektov pre domáce a zahraničné spoločnosti.

V rámci aplikačného výskumu je autorom a spoluautorom 42 prihlášok patentov a úžitkových vzorov v národných databázach ÚPV SR, z toho 4 patentov v medzinárodných databázach WIPO. Docent Peciar je jedným z hlavných pôvodcov unikátneho patentovaného zariadenia, ktorého licencia bola predaná do komerčnej spoločnosti, pričom práve v tomto prípade sa jednalo o prvú predanú licenciu na STU v Bratislave.
Je držiteľom viacerých ocenení, ako napríklad Cena za transfer technológií na Slovensku (2016, MŠVVaŠ SR a ÚPV SR), Mladý vedecký pracovník 2018 (2018, SjF STU), ESET Science Award 2019 – finalista kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg (2019, Nadácia ESET), Vedec roka STU 2020 v kategórii Mladý vedecký pracovník (2021, STU) a 1. miesto v súťaži Inovatívny čin roka 2020 v kategórii Technologická inovácia (2022, MH SR). Aktívne pôsobí aj v národnom projekte NITT SK II v CVTI SR.

Posledný update stránky: 2022-10-03 10:53