Matematika mimo rozvrhu v škole a ešte aj zábava. Študenti si toto spojenie vyskúšali na sústredení

Korešpondenčná matematická súťaž  STROM je určená žiakom prvého až štvrtého ročníka stredných škôl respektíve žiakom kvinty až oktávy osemročných gymnázií. Jej tridsať najlepších riešiteľov sa v dňoch 30. 8. – 4. 9. 2020 zúčastnilo šesťdňového sústredenia plného matematiky, ale aj zábavy. Venovali sa všetkým oblastiam matematiky, riešeniu príkladov z olympiád, teórii čísiel a tiež zaujímavým úlohám z geometrie.

Nosnou časťou sústredenia sú aktivity odborného charakteru, ako prednášky, večerné semináre či ďalšie aktivity. Realizujú sa v malých skupinkách. Účastníci tak majú väčší priestor na otázky a prednášajúci na individuálny prístup k žiakom. Sústredenie je pre študentov odmenou a zároveň motiváciou pokračovať v riešení ďalších matematických seminárov.

„Aj v novom školskom roku v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravujeme korešpondenčné semináre Malynár, Matik a Strom. Je to forma súťaže na báze matematickej olympiády.

Semináre sú určené pre žiakov základných a stredných škôl,“ konkretizuje Mária Babinčáková, odborná garantka aktivity 1.3. - Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied.

Zadané úlohy presahujú rámec učebných osnov. Vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku. Vyberané sú dôrazom na rozvoj logického a kritického myslenia a algoritmizácie. Ide o významný medzistupeň a neoddeliteľnú súčasť pri vytváraní záujmu o informatiku.

Všetky informácie k pripravovaným korešpondenčným matematickým seminárom sú priebežne zverejnené na webovej stránke projektu.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Matematika mimo rozvrhu v škole a ešte aj zábava. Študenti si toto spojenie vyskúšali na sústredení

Posledný update stránky: 2020-09-09 13:24