Ako nás vnímanie prostredníctvom zmyslov dáva „do pohybu”

V prednáške poukážeme na všetky interakcie medzi jedincami, jedincom a prostredím, jedincom a zvieratami, ktoré závisia na tzv. senzorimotorických integráciách. Teda na integrovaní informácii zo zmyslových orgánov s mechanizmami, ktoré riadia pohybovú aktivitu organizmu. A to nielen pohybovú aktivitu kostrového svalstva, ale aj hladkého svalstva telesných orgánov a ciev. Najjemnejšia a najtesnejšia integrácia je medzi zrakovými informáciami a pohybmi očí. Vo svojom výskume sa MUDr. Jagla podrobnejšie venuje práve tejto zrakovo-okohybnej integrácii.

Dôvodom je, že registrovanie jej centrálnych, to znamená mozgových mechanizmov nie je zložité a získané údaje slúžia jednak na poznanie princípov regulačných mechanizmov mozgu, ale aj na diagnostické účely. Rovnako ale slúžia aj  na sledovanie úspešnosti farmakoterapie pri niektorých poruchách alebo ochoreniach postihujúcich psychické funkcie človeka.

Popritom sa v prednáške zameriame  aj na iné zmyslové ústrojenstvá, najmä sluchové a dotykové. Názorne ukážeme, čo všetko môže tieto mechanizmy ovplyvniť,  napríklad pozornosť, mentálne nastavenie, pravo- a ľavo-rukosť, ale aj biologicky aktívne prírodné látky. V závere spomenieme aj ovplyvnenie automatického zamerania pohľadu typom prebiehajúcej mentálnej činnosti.

Januárová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 11.1.2021 do 9:00 hod.

Hosť:

MUDr. Fedor Jagla, CSc. pracuje od roku 1968 v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, ktorý je dnes súčasťou Centra experimentálnej medicíny SAV. Zameral sa na štúdium elektrofyziologických prejavov vyšších funkcií mozgu (tie, ktoré sú charakteristické pre človeka). Skúma predovšetkým prijímanie a spracúvanie informácii z okolitého prostredia, úlohu pozornosti, funkčnú asymetriu vo fungovaní mozgových hemisfér a schopnosť vybaviť si živé zrakové predstavy. Zameriava sa aj na to, ako možno tieto funkcie sledovať u pacientov, ktorí majú neurologické a psychické problémy. Neskôr sa začal venovať vplyvu prírodných biologicky aktívnych látok na funkcie mozgu, ktorý sa väčšinou pripisuje ich účinku len na telesné orgány. Takmer 25 rokov pracoval vo vedení ústavu, v rokoch 1999-2007 ako jeho riaditeľ.


Januárová Vedecká cukráreň


Názov: Ako nás vnímanie prostredníctvom zmyslov dáva „do pohybu”

Prednášajúci: MUDr. Fedor Jagla, CSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Kedy: v druhej polovici januára 2021 (videozáznam bude zverejnený na YouTube)

Posledný update stránky: 2021-01-04 18:36