Aká je udržateľná mobilita? Reaguje druhá zo série prednášok s témou dopravy

Pojem zamestnávajúci súčasnosť - udržateľná mobilita - je témou v poradí druhej prednášky, novej série tradičných odborných prezentácií Veda v Centre, ktoré tentokrát cielia na dopravu. Problematiku približuje Jozef Gnap, pre ktorého pri vedeckej práci nie sú cuzdie termíny mestská logistika či logistika 4.0. 

Zvyšovaním ekonomického rastu rastie dopyt po preprave nákladov a mobility obyvateľov aj so všetkými negatívnymi vplyvmi na zdravie a život ľudí, ako aj životné prostredie. Doprava patrí po priemyselnej výrobe a energetike medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia.

Nepriaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce medzi využívaním verejnej osobnej dopravy a individuálnou automobilovou dopravou sa snaží zvrátiť nielen EÚ, ale aj celý rad nečlenských štátov. Podobný problém je v preprave nákladov, kde je snaha presunúť časť prepravných výkonov z cestnej nákladnej dopravy na železničnú, resp. vodnú dopravu.

Plány udržateľnej mobility majú v krajoch a mestách zmeniť tento nepriaznivý vývoj. Veľký priestor sa vytvára vďaka veľkému pokroku v oblasti výsledkov výskumu, ktorý financuje EÚ, niektoré ostatné štáty sveta, ale hlavne privátny sektor, vo využití ekologických pohonov v osobných automobiloch, autobusoch, nákladných automobiloch a v iných druhoch dopravných prostriedkov.

Prednáška je určená záujemcom o pochopenie princípov udržateľnej mobility a plánov udržateľnej mobility, dopravnej obslužnosti a možností využitia nízkoemisných dopravných prostriedkov s cieľom dosiahnuť merateľné pozitívne výsledky pre zdravie ľudí a životné prostredie.

HOSŤ: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., je vedúcim Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa najmä na výskum udržateľnej mobility v rámci projektov dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou, mestskú logistiku a logistiku 4.0. Úzko spolupracuje s odbornou praxou, a to napríklad ako člen predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

Výsledky jeho výskumnej práce sú aplikované najmä v plánoch dopravnej obslužnosti niektorých krajov a miest SR, v plánoch udržateľnej mobility, projektoch posúdenia vplyvu obnovy vozidlového parku na zníženie emisií z ich prevádzky, projektoch v oblasti logistiky vstupu a výstupu nákladnej dopravy z priemyselných firiem, bezpečnosti prepravy nákladu a pod. Je členom redakčných rád zahraničných aj domácich vedeckých časopisov z oblasti dopravy a logistiky a vedeckých výborov medzinárodných konferencií. V roku 2020 bol finalistom súťaže ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

 

Posledný update stránky: 2021-09-22 09:40