Výzva na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 cez Operačný program Výskum a inovácie

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) dňa 8.10.2018 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020.

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej finančnej alokácie určenej na výzvu.

Oprávnení žiadatelia: štátne a verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky.

Oprávnené miesto realizácie projektu: územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa.

Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 EUR.

Maximálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.

Podpora bude poskytovaná dvoma spôsobmi:

1.) Súbežné financovanie medzinárodného výskumného projektu schváleného v programe Horizont 2020

Ide o komplementárne financovanie výskumných medzinárodných projektov schválených v rámci výziev programu Horizont 2020, ktoré sú v čase podpisu zmluvy o NFP stále v procese implementácie a komplementárny projekt z OP VaI má prispieť ku kvalitnejšiemu riešeniu medzinárodného projektu.

2.) Následné, resp. dodatočné financovanie medzinárodného výskumného projektu schváleného v programe Horizont 2020

Ide o komplementárne financovanie výskumných medzinárodných projektov schválených v rámci výziev programu Horizont 2020, ktorých implementácia bola v čase podpisu zmluvy o NFP už ukončená. Komplementárny projekt z OP VaI má umožniť pokračovanie výskumu/vývoja z medzinárodného projektu.

 

V rámci výzvy je možné podporiť projekty schválené v rámci výziev nasledovných častí programu H2020:

-       Excelentná veda (s výnimkou grantov Európskej výskumnej rady a Marie Skłodowska-Curie)

-       Vedúce postavenie priemyslu (s výnimkou prístupu k rizikovému financovaniu a inovácií v MSP)

-       Spoločenské výzvy

-       Európsky inovačný a technologický inštitút

-       EURATOM

-       Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

 

V rámci výzvy sa za oprávnené medzinárodné projekty nepovažujú projekty nevýskumného charakteru (tzv. CSA projekty).

Pre viac informácií navštívte prosím stránku OPVaI: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018112-01/

Posledný update stránky: 2018-10-09 09:35