Výskumná integrita zahŕňa aj otázky čestnosti vo vedeckej praxi. Slovenské univerzity a výskumné inštitúcie sa budú môcť prihlásiť k Vyhláseniu o zabezpečení Výskumnej integrity na Slovensku

Problematika odhaľovania plagiátorstva, ale predovšetkým štandardizácia správnej vedeckej praxe či téma takzvaných etických kódexov výskumníkov je v súčasnosti aktuálnou. O situácii v tejto oblasti na Slovensku a pojme vedecká integrita diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii.

Podujatie  ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ  bola reakciou na dianie v súvislosti s medializovanými prípadmi odhalenia plagiátorstva. Zároveň však išlo o otvorenie dôležitej témy, ktorou je vytvorenie štandardov správnej vedeckej praxe, etických kódexov výskumníkov, etických komisií na monitoring dodržiavania príslušných pravidiel a podobne. Vďaka nim sa  stransparentnia aj postupy pri vyšetrovaní prípadných vedeckých nečestností.

Göran Collste (SE), ako jeden z troch zahraničných pozvaných definoval pojem výskumnej integrity a potrebu sa ňou aj v súčasnosti zaoberať. Prehľad existujúcich infrašruktúr na podporu vedeckej integrity v Európskych krajinách predstavila Nicole Fog  (AT). Dieter De Bruyn (BE) priblížil užitočné postupy pri zavádzaní vzdelávania v oblasti výskumnej integrity na univerzitách a vedeckých pracoviskách. 

Situáciu na v slovenských výskumných organizáciách, na univerzitách, v Slovenskej akadémii vied, ako aj v grantových agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity  zmapovala Soňa Ftáčniková (SK).  Načrtla tiež rôzne modely zabezpečenia správnej vedeckej praxi vo výskume.

Je potrebné zdôrazniť, že na Slovensku je situácia veľmi rozmanitá a rozhodne nie transparentná. V niektorých výskumných inštitúciách a na univerzitách existujú Kódexy a Smernice, ktoré sú na veľmi odlišných kvalitatívnych úrovniach. Etické komisie sú vytvorené väčšinou na riešenie etických otázok predmetu výskumu a nie pre riešenie prehreškov proti nečestným postupom. Niektoré sú vytvárané ad hoc bez príslušných skúseností. Ako Ftáčniková uviedla: „Nejednotnosť, odlišná kvalita, ale aj samotné etické komisie sú fakty, ktoré v našich reláciách môžu komplikovať aj zapojenie sa našich výskumníkov do európskych programov, ako je napríklad H2020. Tam sa existencia týchto štruktúr vyžaduje.“

Účastníci konferencie prediskutovali možnosti ďalšieho postupu zlepšenia situácie. Pripravuje sa vytvorenie pracovnej skupiny zo zástupcov všetkých výskumných organizácií a univerzít, ktoré prejavia záujem.  Jej úlohou bude vypracovať Vyhlásenie o zabezpečení Výskumnej integrity na Slovensku.

Cieľom Vyhlásenia je zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu, aby sa zvýšila dôvera verejnosti ako aj medzinárodnej výskumnej komunity.

Vyhlásenie by sa malo opierať o európske štandardy predovšetkým European Code of Conduct on Research Integrity. Ten je aj určujúcim materiálom pre výskumníkov zapojených do programu H2020, zaviazať sa k zavádzaniu vzdelávania v oblasti research Integrity u študentov vysokých škôl v doktorandskom štúdiu, ako aj na vyšších stupňoch vzdelávania. Uvádza aj  presné pravidlá pre proces vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu.

Všetky výskumné organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku, budú pozvané, aby sa k tomuto vyhláseniu pripojili a vybudovali na svojich pracoviskách potrebnú infraštruktúru zabezpečujúcu dodržiavanie správnej vedeckej praxe, tak ako bude zadefinovaná vo Vyhlásení. Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny, kde je výskumná integrita dôležitá téma.

Medzinárodná konferencia s názvom ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ sa konala 21.5.2019 sa v Banskej Bystrici, v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Podujatie organizovala CVTI SR v rámci národného projektu SK4ERA.

FOTOGALÉRIA 

Posledný update stránky: 2019-05-24 12:32