Víťazstvo v aktuálnom ročníku Ceny za transfer technológií na Slovensku patrí zavedeniu elektronického podávania prihlášok na ochranu duševného vlastníctva

Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na pozitívne príklady prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe už siedmy rok. Aktuálne ocenila počin, ktorého výsledkom je možnosť elektronického podávania prihlášok ochrany duševného vlastníctva.

Víťazkou Ceny za transfer technológií na Slovensku 2019 sa stala JUDr. Lucia Rybanská z Kancelárie spolupráce s praxou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Ocenenie si prevzala za počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na SlovenskuZavedenie elektronického podávania prihlášok na Úrad priemyselného vlastníctva SR na STU.

„STU dosiahla zavedením elektronického podávania patentových a iných prihlášok na Úrad priemyselného vlastníctva SR významný míľnik v oblasti transferu technológií. Vybaviť elektronické podávanie prihlášok pre vedeckovýskumnú inštitúciu je zložitý proces po viacerých stránkach a dotiahnuť to do úspešného konca vyžaduje vytrvalosť a presvedčenie a práve to hodnotiacu porotu zaujalo.

Zároveň ocenenie tohto počinu predstavuje motivujúci prvok pre ďalšie vedeckovýskumné inštitúcie,“ upresňuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR, ktorý bol i predsedom hlasovacej komisie.   

Ako doplnila víťazka, Lucia Rybanská: „Prvá elektronicky podaná prihláška STU bola realizovaná koncom augusta 2018. Odvtedy STU podala spolu 83 prihlášok a využila tiež iné súvisiace elektronické a ku dnešnému dňu na správnych poplatkoch ušetrila takmer 7.000 €.  Túto sumu môžeme ešte navýšiť o finančné prostriedky za služby patentových zástupcov, ktoré boli ušetrené v súvislosti s elektronicky realizovanými úkonmi.“ Okrem originálnej sošky a diplomu si víťazka odniesla i cenu venovanú od ZľavaDňa – poukazu na víkendový pobyt s wellness v celkovej hodnote 300€.

Tento rok Cena za transfer technológií na Slovensku prijala celkom štrnásť nominácií, z ktorých do finále okrem víťaznej nominácie postúpili ešte dve nominácie prínosných počinov – Uzavretie licenčnej zmluvy so súkromnou spoločnosťou na vynález Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje zo Slovenskej akadémie vied; Univerzitný vedecký park TECHNICOM ako ekosystém akcelerácie inovácií a technologického transferu na Technickej univerzita v Košiciach, a dve nominácie inovácií – Produkcia a purifikácia rekombinantnej termostabilnej katalázy-peroxidázy z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied; Elektrický kompostér na bioplasty zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku má popri ocenení pozitívnych príkladov v procese transferu technológií na Slovensku aj zvýšiť povedomie o tejto téme a motivovať vedeckých či odborných pracovníkov aktívne sa zapájať do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.       

Ocenenie sa odovzdávalo počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019, ktorú už po deviatykrát zorganizovalo CVTI SR. Od roku 2013 CVTI SR podporilo viac ako 300 prípadov transferu technológií, pričom „Naďalej je našou prioritou poskytovanie služieb v oblasti transferu technológií vedecko-výskumným inštitúciám a oboznamovať zainteresovaných s tým, ako je možné systematicky a efektívne nakladať s duševným vlastníctvom týchto inštitúcií,“ uzatvára Kubiš.

www.nptt.sk

Víťazstvo v aktuálnom ročníku Ceny za transfer technológií na Slovensku patrí zavedeniu elektronického podávania prihlášok na ochranu duševného vlastníctva     

Posledný update stránky: 2019-10-24 12:57