Už tradičná súťaž oceňujúca prenos výsledkov slovenského výskumu do praxe čaká na nominácie

Po ôsmykrát je tu súťaž určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti  prenosu výsledkov výskumu do praxe. Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 prijíma nominácie.

„Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Chceme tak zvýšiť povedomie o transfere technológií a jeho dôležitosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti a posilňovaní konkurencieschopnosti Slovenska,“ konkretizuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

V aktuálnom ročníku sú vyhlásené tri kategórie:

INOVÁCIA, určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

INOVÁTOR/INOVÁTORKA určená pre nominácie osôb - pôvodcov alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.

POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ, v ktorej je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

„Nominácie do súťaže môžu nahlasovať  lokálne centrá transferu technológií (CTT), prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe, ale aj jednotlivci z radov výskumných pracovníkov slovenských verejných výskumných inštitúcií a tiež Centrum transferu technológií pri CVTI SR,“ konkretizuje Kubiš. 

Vyhlasovateľom súťaže je CVTI SR. Nominácie sa prijímajú do 15. 9. 2020. Nahlasovanie prebieha elektronicky, prostredníctvom formulára zverejneného na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT) - zaslaním nominácie e-mailom na príslušné CTT, prípadne priamo vyhlasovateľovi na sutaztt@cvtisr.sk.

Všetky potrebné informácie k súťaži Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 sú dostupné na portáli NPTT.

Už tradičná súťaž oceňujúca prenos výsledkov slovenského výskumu do praxe čaká na nominácie

Posledný update stránky: 2020-06-25 12:59