Účastníci takzvaných „Widening“ nástrojov zhodnotia zapojenie sa v programe Horizont 2020

Tím ERAdiate v spolupráci s COST - European Cooperation in Science and Technology asociáciou pripravuje jedinečný workshop s názvom "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook"

Podujatia "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook" má prepojiť slovenských účastníkov z rôznych „Widening“ nástrojov (ERA Chairs, Twinning, Teaming        a COST), aby sa podelili o svoje skúsenosti                      a vedomosti s cieľom zhodnotiť faktory úspešnosti účasti na programe Horizont 2020.

Osobitná pozornosť sa v tejto súvislosti bude venovať vytváraniu synergií medzi rôznymi nástrojmi financovania (vrátane štrukturálnych fondov) na vnútroštátnej a európskej úrovni.

Okrem faktorov úspechu sa očakáva, že sa vyzdvihnú aj spoločné pretrvávajúce výzvy a prekážky, ktoré by sa mali riešiť na dosiahnutie väčšieho prínosu a dopadov          z účasti na týchto projektoch.

Nadobudnuté skúsenosti zo Slovenska budú predmetom diskusie s účastníkmi z iných „Widening“ krajín, aby sa vytvoril európsky rozmer a základ pre všeobecné odporúčania.

Na dosiahnutie väčšieho vplyvu mimo Slovenska budú NCP (National Contact Points) z najúspešnejších „Widening“ krajín ako Cyprus a Estónsko vyzvané, aby                 s účastníkmi podujatia prediskutovali faktory, ktoré prispeli k ich úspechu pri „Widening“ nástrojoch v rámci programu Horizont 2020.

Workshop sa uskutoční 20. mája 2019 v zasadačke Vedeckej rady (Nová Menza) na Žilinskej univerzite v Žiline.

Účasť na workshope je bezplatná. Prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku.

Ďalšie informácie vrátane PROGRAMUREGISTRÁCIE sú dostupné na: http://www.erachair.uniza.sk/event/success-factors-of-h2020-widening-instruments-in-slovakia-lessons-learnt-and-future-outlook/

 

Posledný update stránky: 2019-05-07 11:50