Tohtoročná Cena za transfer technológií čaká nominácie do 15. septembra 2019

Cieľom súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU  je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Nominácie sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, najneskôr do 15. septembra 2019 a to prostredníctvom určeného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.nptt.sk, alebo v príslušnom CTT.

Do súťaže je možné nominovať 

Posledný update stránky: 2019-08-02 12:11